Projekty unijne

Projekty unijne realizowane w Zespole Szkół

im. Jana Pawła II w Brzostku

Tytuł projektu :  "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"

Nazwa programu :  Erasmus+.

Informacja o projekcie:

Staż zawodowy rozpoczyna się kilkudniowym szkoleniem wprowadzającym w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu. W trakcie tego szkolenia młodzież przechodzi różne kursy (językowy, bhp, na maszynach rolniczych – teoria + praktyka, szkolenie w zakresie hodowli zwierząt, itp.), które mają ułatwić odbycie szkolenia praktycznego w gospodarstwach.

Następnie odbywa się trzymiesięczne szkolenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych z terenu działania Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej

Stażyści podzieleni zostaną na cztery grupy i odbywają szkolenie w czterech powiatach Dolnej Saksonii: Gifhorn, Harburg, Cuxhaven i Nienburg. Ze strony organizacji wysyłającej stażystami opiekują się dwie osoby. Poza tym każda grupa ma niemieckiego opiekuna, którym jest pracownik Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej lub organizacji przyjmującej.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2015/2016. Zobacz więcej

 


Tytuł projektu: "Podkarpacie stawia na zawodowców"

 

Numer działania: 9.2

Nazwa programu:  Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

Informacja o projekcie:

Celem przedsięwzięcia było wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację pracowni gastronomicznych, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa, doposażenie pracowni w komputery z dostępem do Internetu, utworzenie pracowni doradztwa zawodowego oraz organizacja kursów spawacza, obsługi kas fiskalnych, kelnera i barmana. Projekt był realizowany w latach 2012 -2014. Zobacz więcej

 


 

Tytuł projektu : „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Nazwa programu:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,

Numer działania: Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

Informacja o projekcie:

Projekt był realizowany w okresie od 31.12.2009 r. do 30.09.2013 r. i polegał na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych oraz konsultacji z matematyki według ustalonego harmonogramu dla uczniów dwóch klas przez dwóch nauczycieli matematyki. Zobacz więcej