Dla nauczycieli

Odsłony: 9577

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 1.

 

Temat: Ziemia to nasz Wielki Dom – niech każdy zrobi dla niego tyle, ile może.

Cele:

-  zapoznanie uczniów z refleksją Jana Pawła II o poszanowaniu praw natury i życia,

- kształtowanie świadomości ekologicznej,

- wdrażanie uczniów do dbałości o środowisko naturalne,

- doskonalenie umiejętności sprawnego czytania ze zrozumieniem tekstów teologicznych i popularnonaukowych,

- kształcenie umiejętności krytycznego myślenia, komunikowania się i współpracy.

 

Metody pracy:

 pogadanka

 praca z tekstem

 metoda podająca z elementami wykładu

metoda aktywizująca (technika 635)

 elementy dyskusji

Formy pracy:

 jednostkowa

 zbiorowa

grupowa

 

Środki dydaktyczne:

Fragment przemówienia papieża Jana Pawła II wygłoszonego podczas Liturgii Słowa w Zamościu 12 czerwca 1999 roku,

 1. Opoka- Wójtowicz, W. Rozwadowska, Z. Wróblewski „ Poradnik ekologiczny” ,
 2. Gołębiowska, P. Metera „ Ochrona środowiska z perspektywy gospodarstwa domowego

Plakaty z tekstem Dekalogu św. Franciszka oraz z Przykazaniami ekologicznymi

Sformułowanymi na konferencji żydów i chrześcijan w Haling Hoog w październiku 1982 roku

Foliogram z definicjami pojęcia „ekologia”

Karty pracy nr 1, 2 i 3.

 

Przebieg lekcji:

 

 1. Wprowadzenie tematyki zajęć zastanowienie się nad pytaniem dotyczącym najważniejszych czynników umożliwiających człowiekowi przeżycie.

Zapisz na tablicy 6 najistotniejszych czynników (np. powietrze, woda, pożywienie, zdrowie, mieszkanie, praca).

 1. Przypomnienie i utrwalenie pojęcia „ekologia” – prezentacja foliogramu z powyższym hasłem.
 2. Zapisanie tematu lekcji.
 3. Krótka informacja nauczycielska o potrzebie świadomości ekologicznej (np. słowo „ekologia” dzisiaj jest już powszechnie używane przez polityków, ekonomistów i socjologów. Najwyższy czas , by treści w nim zawarte przeniknęły również do powszechnej świadomości i znalazły wyraz w codziennym życiu). Obecnie gołym okiem można dostrzec zagrożenia podstaw egzystencji człowieka. Przyrodę z jej prawami musimy uznawać za normę działań człowieka decydującą o sposobie odżywiania, stylu życia, skali potrzeb, wyborze celów, filozofii życia. Najważniejszym zadaniem w ekologicznej polityce jest poprawa zdrowotności. Cel ten może połączyć wysiłki wielu ludzi niezależnie od światopoglądu czy przekonań politycznych. Zdrowie jest dla każdego bezcenną wartością, którą należy chronić. Większość chorób ma przyczynę zewnętrzną. Już Hipokrates twierdził, że zdrowie człowieka zależy od otoczenia, od wiatrów, słońca, ziemi i wody. Dla utrzymania dobrego samopoczucia człowiek jest gotowy do rezygnacji z zaspokojenia wielu potrzeb czy też zachcianek. Ina tej podstawie można zbudować i rozwijać świadomość ekologiczną.
 4. Podstawowe źródła zagrożeń ekologicznych.

Podział klasy na 5 grup. Rozdanie poszczególnym grupom kartek z poleceniami oraz materiałów dotyczących omawianych zagadnień.

Grupa I

Uważnie przeczytajcie podane teksty. Wymieńcie najważniejsze źródła zanieczyszczeń wody

Grupa II

Uważnie przeczytajcie podane teksty. Podajcie najważniejsze źródła zanieczyszczeń gleby.

Grupa III

Uważnie przeczytajcie podane teksty. Wymieńcie najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza.

Grupa IV

Uważnie przeczytajcie podane teksty. Wymieńcie najważniejsze czynniki środowiskowe (wybrane elementy przyrody) wpływające na zdrowie człowieka.

Grupa V

Uważnie przeczytajcie podane teksty. Wymieńcie najważniejsze pochodzące z gospodarstw domowych źródła zagrożeń dla środowiska naturalnego.

 1. Praca w grupkach. Poszukiwanie i gromadzenie wiadomości.
 2. Prezentacja wyników prac grup.
 3. Rozdanie uczniom kartek z fragmentami przemówienia świętego  Jana Pawła II oraz kart pracy.
 4. Indywidualna praca uczniów.
 5. Prezentacja wyników pracy.
 6. Estetyczne odczytanie Dekalogu św. Franciszka oraz Przykazań ekologicznych. Cisza.
 7. Podział klasy na grupy sześcioosobowe. Wyjaśnienie zasad pracy w grupie techniką twórczego myślenia 635.

Technika 635 polega na tym, że:

6 osób wypisuje na formularzach po 3 pomysły rozwiązania danego problemu

5-krotnie podaje się formularz z wypisanymi pomysłami sąsiadowi (z lewej strony).

 

Sesje generowania pomysłów trwają początkowo po 6 minut, później o minutę więcej (7,8,9).

 

Możliwość odczytania pomysłów już zapisanych wcześniej jest czynnikiem stymulacyjnym powstanie nowych.

 1. Rozdanie kart pracy.
 2. Prezentacja wyników pracy.

 

Zadanie domowe

Uczniowie otrzymują do rozwiązania ze swoją rodziną test „Czy twój dom jest ekologiczny”

                                                                                                                     

                                                                                                                      Opracowała:

                                                                                                                      Anna Mazurczak

                                                                                                                      Anna Hudyma

                                                                                  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

 

Załącznik 1

 

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 2.

TEMAT: Jak oszczędzać czas i mądrze nim gospodarować.

 

 CELE

-  zapoznanie uczniów ze zwięzłym bilansem 26 lat pontyfikatu świętego  Jana Pawła II,

- z rozkładem zwykłego dnia Ojca Świętego,

- zapoznanie ze sposobami oszczędzania czasu,

-  kształtowanie umiejętności stawiania sobie celów i opracowania planów,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój.

 METODY

 heureza

elementy wykładu 

ćwiczenia                                                                                                                                       

 FORMY PRACY

 zbiorowa

indywidualna

 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

-  wykaz encyklik świętego  Jana Pawła II,

- wykaz konstytucji apostolskich świętego  Jana Pawła II,

- wykaz adhortacji apostolskich świętego  Jana Pawła II,

-  wykaz listów apostolskich Ojca Świętego Jana Pawła II,    

-  Luitpold a. Dorn „Jan Paweł II. Pielgrzym ducha” ,

-   John Adair „Anatomia biznesu. Zarządzanie czasem”                                                                             

- Jorg Knoblauch „Sztuka uczenia się, czyli jak posiąść władzę, nie popadając w stresy”                                                                                                                                

- karta pracy                                                                                                                                                             

PRZEGIEG LEKCJI:

1.Prezentacja wykazu adhortacji, encyklik, konstrukcji apostolskich, listów apostolskich             świętego  Jana Pawła II, .Przedstawienie zwięzłego bilansu pontyfikatu Jana Pawła II .

 1. Próba odpowiedzi na pytanie: Dzięki czemu Papież Jan Paweł II dokonał tak wiele?
 2. Ograniczenie dalszych rozważań do jednej z możliwych odpowiedzi- doskonałej organizacji pracy.
 3. Zapoznanie uczniów z rozkładem jednego dnia Ojca Świętego.
 4. Podkreślenie konieczności racjonalnego gospodarowania czasem jako ważnego elementu pracy nad formowaniem własnej osobowości.
 5. Ćwiczenie w jasnym określeniu celów życiowych. Każdy z uczniów pracuje indywidualnie. Praca pisemna                                           a) Wymień cele, jakie chciałbyś kiedyś zrealizować. ( 2 minuty pracy)                           
 6. b) Co chcesz osiągnąć w przeciągu najbliższych 3-5 lat. Wymień krótko co najmniej 3 cele. (6 minut).
 7. c) Gdybym wiedział, że za pół roku nagle zginę, jak spędziłbym te 6 miesięcy? (siedem minut)

To, co napisałeś, podziel na cele: bieżące ( dzień, tydzień)     krótkie ( 1-2 lata)        długoterminowe ( 5-7 lat ) Wprowadź swoje osobiste cele. Będą ona dla Ciebie pomocą w dalszym planowaniu.

 1. Zaprezentowanie przygotowanej wcześniej i wypełnionej tabeli. 
 2. Zapoznanie uczniów ze sposobami planowania.
 3. Zaprezentowanie wykresu z przeciętną krzywą sprawności człowieka.
 4. Prezentacja "Sposoby oszczędzania czasu".                                                       
 5. Zadanie domowe. Naniosę ewentualne poprawki w wypełnionej przez siebie tabeli.

Oprac. Anna Hudyma,

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

  

 

 

 

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 3.

Temat: Jan Paweł II o pracy

 

Cele:

-  zapoznanie uczniów z refleksją świętego  Jana Pawła II na temat pracy,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swój los,

-  doskonalenie umiejętności sprawnego czytania ze zrozumieniem tekstów teologicznych,

-  kształcenie umiejętności krytycznego myślenia, komunikowania się i współpracy.

Metody pracy:

Pogadanka

Praca z tekstem

Elementy dyskusji

 

Formy pracy:

Jednostkowa

Zbiorowa

Grupowa

 

Środki dydaktyczne:

Tekst encykliki „Laborem exercens”

 PRZEBIEG  LEKCJI:

 1. Wprowadzanie słownikowej definicji terminu „praca”.

„Praca – świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa”.

 1. Odczytanie wstępu do encykliki „Laborem exercens”. Zwrócenie uwagi na fragment, w którym został zaakcentowany fakt, że „praca” wyróżnia człowieka spośród innych stworzeń.
 2. Różnorodność pracy ludzkiej. Podział pracy ze względu na różne czynniki – np. praca indywidualna i zespołowa, praca fizyczna i umysłowa, praca w kraju i na emigracji, praca najemna i „na swoim”, praca twórcza i wytwórcza, praca w przemyśle, na roli, w usługach.
 3. Podział na 3 grupy. Każda z grup czyta jeden z rozdziałów encykliki „Laborem exercens” i odpowiada na pytania:
 4. „Praca – godność osoby” (rozdział 9)

A1. Dlaczego praca współtworzy godność osoby ludzkiej?

A2. Dlaczego praca  jest dobrem człowieka?

A3. W jaki sposób można użyć pracy przeciwko godności człowieka?

 1. Pierwszeństwo pracy” (rozdział 12)

  B1. Czym jest „kapitał”?

  B2. Dlaczego „praca” zawsze powinna stać przed „kapitałem”?

  B3. Dlaczego trzeba podkreślać i uwydatniać prymat człowieka wobec rzeczy?

 1. „Problem zatrudnienia” (rozdział 18)

  C1. Z czego wynika zło bezrobocia?

  C2. Na kim spoczywa obowiązek przeciwdziałania bezrobociu?

  C3. Czym jest prawidłowy postęp w rozwoju społeczeństwa?

 1. Prezentacja wyników
 2. Dyskusja

Oprac. Anna Hudyma,

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

 

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 4.

Temat: Między „kulturą życia” a „kulturą śmierci”. Czy myśl Jana Pawła II może być dla nas drogowskazem?

 

       Cele ogólne:

Uczeń:

- zapoznaje się z poglądami Patrona szkoły świętego Jana Pawła II;

- pogłębia swoją wrażliwość i umiejętność wartościowania;

- uczy się szacunku dla polskiej tradycji – intelektualnej, kulturowej i obyczajowej;

- wzmacnia poczucie wspólnoty z innymi ludźmi;

- utwierdza się w przekonaniu o własnej wartości.

    Cele operacyjne

Uczeń:

- poznaje tytuły encyklik świętego Jana Pawła II;

- czyta ze zrozumieniem fragmenty encyklik świętego Jana Pawła II;

- rozumie pojęcie „kultura”;

- powiększa swój zasób słownictwa o takie pojęcia jak „kultura życia” i  „kultura śmierci”;

- uczy się wartościować konkretne fakty kulturowe;

- utrwala zasady analizy SWOT;

- organizuje współpracę w zespole i współdziała z nim.

              Środki dydaktyczne:

-kserokopie fragmentów encyklik świętego Jana Pawła II;

- karty pracy;

- plakaty opisujące „kulturę życia” i kulturę śmierci”;

- rekwizyty: kolorowe czasopisma, walizeczka, kosz, chleb, ciastka;

- nagranie pieśni „Dezyderata” wykonywanej przez artystów „Piwnicy pod Baranami”.

      

           Metody

- podróż w świat wyobraźni

- analiza SWOT;

- kosz i walizeczka;

- elementy wykładu.

           Formy pracy

- jednostkowa;

- praca w grupach.

 

           Przebieg lekcji

 1. Nauczyciel podaje temat lekcji. Prosi uczniów o rozluźnienie się, zamknięcie oczu i wyobrażenie, kim każdy z nich chciałby być za lat dwadzieścia. Efekt tego wyobrażenia uczniowie zapisują na kartkach, które kładą przed sobą. Po tym ćwiczeniu wyobraźni nauczyciel ujawnia jego cel – owe dwadzieścia lat, które dzielą uczniów od stanu wyobrażonego to „przestrzeń wyboru”, w której będzie się realizować ważna część ich życia.
 2. Nauczyciel odczytuje fragment I rozdziału encykliki „Evangelium Vitae”, który uświadamia uczniom, że każdy człowiek, czy tego chce czy nie, musi wybierać między życiem zgodnym z wartościami „kultury życia” lub  „kultury śmierci”.
 3. W pięciominutowym wykładzie nauczyciel zapoznaje uczniów z istotą pojęcia „kultury”, określa i definiuje główne cechy „kultury życia” i „kultury śmierci” w ujęciu świętego Jana Pawła II . Podstawowe rysy tych kultur są pokazane na plakatach, które przez cały przebieg lekcji będą wyeksponowane w klasie.
 4. Na jednej z ławek ułożone są czasopisma tematycznie. Każde z nich spięte jest z kopertą zawierająca cytat z encyklik świętego Jana Pawła II. Uczniowie zostają podzieleni na sześć grup. Każda grupa otrzymuje jedno czasopismo i kopertę z cytatem encykliki wraz z zestawem pytań. Czasopismo dotyczy sfery tych zjawisk kulturowych, o których mówi cytat i ma na celu skoncentrowanie uwagi uczniów oraz ma pomóc we właściwym kojarzeniu faktów i idei.
 5. Uczniowie pracują w grupach przez dziesięć minut. Czytają teksty pochodzące z encyklik, poszukują odpowiedzi na pytania . Po dziesięciu minutach następuje prezentacja wyników. Liderzy poszczególnych grup wstają, , informują klasę, jakie czasopismo maja w ręku, czytają fragment encykliki świętego Jana Pawła II i prezentują odpowiedzi na pytania. Nauczyciel w razie potrzeby opatruje odpowiedzi komentarzami.
 6. Nauczyciel zachęca uczniów do refleksyjnego podejścia do własnego otoczenia. Przypomina zasady dokonywania analizy SWOT , prosi o podzielenie kartki papieru na cztery części ponumerowanie cyframi od jeden do cztery. Następnie prosi uczniów o wpisanie odpowiedzi na cztery pytania:
 7. Na karteczce nr 1  odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego dumny jestem z tego,  że jestem z …..(nazwa miejscowości)”
 8. Na karteczce nr 2 odpowiedzi na pytanie „ Jakie atrakcyjne szanse daje mi to,  że jestem z …..(nazwa miejscowości)”
 9. Na karteczce nr 3 odpowiedzi na pytanie: „ Dlaczego wstydzę się tego,  że jestem z …..(nazwa miejscowości)”
 10. Na karteczce nr 4 odpowiedzi na pytanie: „Co tracę i jakich szans jestem pozbawiony z tego powodu,  że jestem z …..(nazwa miejscowości)”

Uczniowie maja pięć minut na zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi.

 1. Nauczyciel mówi o szacunku dla miejsca własnego urodzenia i własnej kultury. Wskazuje n dwa rekwizyty przyniesione wcześniej do klasy – „kosz” i „walizeczkę”. „Kosz „ symbolizuje wszystko to, co uczniowie chcą odrzucić, „walizeczka” to, co chcą w dalsza drogę życia wziąć ze sobą. Wyznaczeni uczniowie zbierają do „walizeczki” karteczki z odpowiedziami na pytanie „1” i „2”, do kosza wyrzucone są odpowiedzi na pytania „3” i „4”.
 2. W zależności od możliwości czasowych - wyznaczeni uczniowie wyciągają z „walizeczki” i czytają odpowiedzi, podobnie robią z koszem. Jest to wprowadzenie do kolejnej lekcji wychowawczej poświęconej wartości własnej kultury i tradycji.
 3. Nauczyciel dokonuje podsumowania lekcji. Wiąże pierwszą część, w której mówiono o „kulturze życia” i „kulturze śmierci” z dugą, w której wskazywano na wartość własnej tradycji. Na zakończenie wykorzystuje dwa rekwizyty. Wskazuje na dwa rekwizyty – chleb i ciastka. Chleb ma symbolizować to co swojskie i własne, ciastka masowa produkcję cywilizacji globalnej. Nauczyciel prosi uczniów, by w swych życiowych wyborach zawsze pamiętali o wartości tej kultury, w której zostali wychowani. Wyznaczeni uczniowie częstują obecnych na lekcji chlebem i ciastkami.
 4. Lekcję kończy się wspólnym wysłuchaniem pieśni „Dezyderata” w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami.

Ad. 5 Polecenia do pracy w grupach

Grupa I

CENTESIMUS ANNUS

Konsumpcjonizm

 1. Jaki rodzaj "posiadania" krytykuje Ojciec Święty?
 2. Czemu powinno być podporządkowane "posiadanie"?
 3. Czy "rozwój" można zredukować tylko do wymiaru ekonomicznego?

 

Grupa II

EVANGELIUM VITAE

Aborcja

 1. Na czym polega "wojna silnych przeciw bezsilnym"?
 2. Jakie są konsekwencje "spisku przeciw życiu"?
 3. Dlaczego tak niebezpieczne jest rozpowszechnianie środków farmaceutycznych, pozwalających na zabicie płodu w łonie matki, bez pomocy lekarza?

 

Grupa III

EVANGELIUM VITAE

Eutanazja

 1. Na czym polega złudzenie człowieka wierzącego w eutanazję?
 2. Czym się usprawiedliwia eutanazję?
 3. Jakie formy zamaskowanej eutanazji potępia papież?

 

Grupa IV

SOLLICITUDO REI SOCIALIS

Narkotyki

 1. Przykładem czego, według Ojca Świętego, jest przyjmowanie narkotyków?
 2. Co wypełniają narkotyki?
 3. Jaki styl życia papież uważa za błędny?

 

Grupa V

EVANGELIUM VITAE

Materializm praktyczny

 1. Do czego prowadzi osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka?
 2. Jak jest współcześnie postrzegane cierpienie?

3.Czym grozi sprowadzanie ciała ludzkiego do wymiaru materialnego?

 

Grupa VI

CENTESIMUS ANNUS

Niszczenie środowiska naturalnego

 1. Dlaczego człowiek zużywa w nadmiarze zasoby ziemi?

2.Na czym polega błąd człowieka w "rozporządzaniu ziemią"?

3.Jaki powinien być stosunek człowieka do środowiska naturalnego?

Oprac. Anna Hudyma

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

 

 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

1. Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją, kształcącą w wielu kierunkach.
2. Akceptujemy każdego ucznia – promujemy wychowanie przez dobry przykład.
3. Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna, która z szacunkiem dla tradycji kreuje nowoczesność.
4. Zapewniamy młodzieży wszechstronny rozwój.
5. Nasi absolwenci, to ludzie profesjonalnie przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu.

 

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z prośbą w imieniu zarządu Towarzystwa o finansowe wsparcie w postaci oddania 1% z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

„Zamiast fiskusowi, przekaż szkole swój 1 %”

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku nr KRS 0000360773

Z góry dziękujemy za przejaw dobrej woli i wsparcie finansowe na rzecz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

Z poważaniem, Prezes Margareta Stelmach