Kącik gimnazjalisty

Odsłony: 7334

 Regulamin IV Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Religijnej

 1. Konkurs Piosenki Religijnej jest organizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku i przeznaczony jest dla uczniów klas IIII Gimnazjum oraz klas VII i VIII Szkół Podstawowych
 2. Celem konkursu jest:
 3. Budzenie i rozwijanie pasji muzycznych wśród młodzieży
 4. Promocja młodzieżowej twórczości
 5. Możliwość porównania swoich umiejętności i zdolności artystycznych

z możliwościami innych uczniów

 1. Rozwijanie wiedzy religijnej poprzez edukację muzyczną
 2. Zasady uczestnictwa:
 3. Każda szkoła może zgłosić 1 solistę i 1 zespół (zespół może liczyć najwyżej 5 osób)
 4. Uczestnicy przygotują jedną piosenkę w języku polskim o tematyce religijnej. Dopuszcza się podkład muzyczny (pół playback) z płyt CD-audio lub akompaniament na żywo
 5. Prezentacje będą oceniane w kategorii:

- soliści  

- zespoły wokalno-instrumentalne (maksymalnie 5 osób)

Przez solistę rozumie się wykonawcę, który sam wykonuje utwór i sam sobie akompaniuje. Organizatorzy zezwalają, aby soliście akompaniowała osoba grająca na instrumencie, jednak w przypadku wygranej, nagrodę otrzymuje tylko solista.

W konkursie uczestniczą Szkoły, które prześlą zgłoszenie w terminie do dnia 

12 października 2018 r. na adres szkoły:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, Klecie 125, 39 – 230 Brzostek.

 1. Przebieg konkursu:
 2. Konkurs będzie przeprowadzony przez Komisję Szkolną, powołaną przez Dyrektora Szkoły w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
 3. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim uczestnikom warunków umożliwiających wykonanie swojego programu artystycznego, nie zapewnia jednak instrumentów muzycznych.
 4. Każdy występ będzie oceniać komisja konkursowa, powołana przez organizatorów.
 5. Ocenie podlegają: dobór repertuaru, warunki wokalne, interpretacje i ogólny wyraz artystyczny
 6. Zwycięzcy obydwu kategorii otrzymują atrakcyjne nagrody.

 


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU?

 • Jesteśmy szkołą wielopokoleniową z bogatymi tradycjami
 • Tworzymy przyjazną, rodzinną atmosferę
 • Wychowujemy w oparciu o ideały głoszone przez Jana Pawła II
 • Pomagamy uczniom w trudnych sytuacjach materialnych i rodzinnych
 • Proponujemy szeroką ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb rynku
 • Umożliwiamy zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach organizowanych przez szkołę różnorodnych kursów
 • Ułatwiamy szybkie znalezienie pracy po ukończeniu szkoły poprzez oferty pracodawców chętnych do zatrudnienia naszych absolwentów
 • Posiadamy bogata bazę dydaktyczną: dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu, pracownie komputerowe, tablice interaktywne w salach lekcyjnych, bogato wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym
 • Przeprowadzamy egzaminy zewnętrzne organizowane przez OKE w pracowniach szkolnych
 • Zapewniamy wysoką zdawalność egzaminów zawodowych – powyżej średniej dla województwa
 • Posiadamy dobrą lokalizację szkoły, z dala od miejskiego ruchu, przy głównej trasie – dogodny dojazd

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

7.05-11.06.2018 r.

 

 

10-31.07.2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

22-26.06.2018 r.

do godz. 15.00

 

 

----------------------

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

29.06.2018 r.

 godz. 10.00

 

22.08.2018 r.

 godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

od 29.06. 2018 r.

do 6.07.2018 r.

 

 

22-14.08.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9.07.2018 r.

godz. 10.00

27.08.2018 r.

godz. 10.00

 

 

IV Konkurs Piosenki Religijnej
dla uczniów szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjów,
odbędzie się w przyszłym roku szkolnym 2018/2019.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich utalentowanych młodych artystów.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku


Regulamin

 

Interdyscyplinarnego Konkursu dla Gimnazjalistów Z nurtem Wisłoki- poznajmy się

 

 

 1. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Adres: Klecie 125; 39-230 Brzostek.
 2. Uczestnicy: uczniowie klas I-III gimnazjów.
 3. Cele konkursu:

- uświadomienie  wpływu warunków geograficznych na historię regionu i podkreślenie integracyjnego znaczenia Wisłoki dla społeczności lokalnej,

- popularyzacja wiedzy o miejscowościach położonych w dorzeczu Wisłoki,

- promocja edukacji ekologicznej,

- doskonalenie umiejętności gromadzenia materiałów na dany temat, twórczego myślenia, prezentacji talentów artystycznych, wystąpień publicznych.

 1. 4. Zasady konkursu:

a)      Uczestnicy konkursu prezentują przed komisją materiał informacyjny o  swojej miejscowości i istniejących w niej atrakcjach oraz działaniach proekologicznych, jakie podejmowane są w tym środowisku. Forma prezentacji jest dowolna. Mogą się na nią składać referaty, prezentacje multimedialne, piosenki, scenki teatralne, pokazy historyczne, rekonstrukcje wydarzeń, pokazy prac plastycznych, fotografii, wywiady z ciekawymi ludźmi, filmy, audycje radiowe, nagrania audio, itp. itd. Czas prezentacji danego zespołu do 10 minut.

b)      Oceniana będzie kreatywność w stworzeniu scenariusza prezentacji, zgodność z tematem, jakość przygotowanych elementów prezentacji, wykorzystanie przeznaczonego na prezentację czasu.

c)      Każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 zespoły 3-osobowe.

d)      Prezentacje zespołów będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Dyrektora    ZS w Brzostku.

e)       Zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów.

f)        Nagrody zostaną  wręczone w dniu konkursu.

 1. Terminarz:

Szkoły zamierzające uczestniczyć w konkursie potwierdzą swój udział poprzez przysłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku.

Konkurs odbędzie się 10 marca 2017  roku o godzinie 9.30 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Adres Klecie 125; 39-230 Brzostek.

Rozdanie nagród w dniu konkursu.

6. Dodatkowe informacje.

Konkurs poprzedzony zostanie konferencją, w czasie której będą wygłoszone przez profesjonalistów krótkie referaty dotyczące Wisłoki i jej wpływu na otoczenie w aspektach: ekologicznym, historycznym i gospodarczym.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Anna Hudyma tel. 14 6830321.

Organizatorzy: Anna Hudyma i Dorota Machaj

 

 


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II  W BRZOSTKU –

 

SZKOŁA KSZTAŁCĄCA ZAWODOWO

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2016

Podkarpackiego Kuratora Oświaty

z dnia 21 marca 2016r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(wg załącznika 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – Dz.U.2015.1942)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

 

25.04 – 28.06.2016 r.

 

 

27 – 28.07.2016 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 

24 – 28.06.2016 r.

do godz. 1500

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

 

15.07.2016 r.

do godz. 1000

 

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

 

15 – 19.07.2016 r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

15 – 25.07.2016 r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.07.2016 r.

do godz. 1400

 

 


 

Niech pożywienie będzie lekarstwem

a  lekarstwo pożywieniem.

Hipokrates

 

 

Projekt edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”

w roku szkolnym 2015/16

 

Grupa uczniów klasy III Gimnazjum z Nawsia Brzosteckiego  realizuje we współpracy z nasza szkołą projekt edukacyjny, który ma na celu zachęcić do prawidłowego i smacznego odżywiania a także kształtować wśród młodzieży postawę szacunku do żywności, dzielenia się nią i ograniczenia marnowania jedzenia.

W czasie realizacji projektu uczniowie podjęli pierwsze próby samodzielnego przyrządzania posiłków. Projekt składa się z dwóch części (program i konkurs) i ma za zadanie aktywizować szkoły do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym.

Realizując program uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności , szukają odpowiedzi na szereg pytań związanych ze zdrowym stylem życia. Uczestniczą w lekcjach i warsztatach żywieniowych realizowanych wg scenariuszy:

 

„Jedzenie na urodę i myślenie”

„Smacznie i zdrowo- gotuj z pełną głową”

„10 zasad racjonalnego żywienia w pigułce”

 

Podczas warsztatów żywieniowych w pracowniach żywienia w naszej szkole gimnazjaliści dowiedzieli się , które produkty są korzystne dla naszego zdrowia, jakie znaczenie ma dobrze zbilansowana  i zrównoważona dieta bogata w artykuły spożywcze, z każdej grupy produktów. Temat został rozwinięty poprzez wskazanie składników cennych dla mózgu. Uczniowie z przygotowanych surowców sporządzili zupę dyniową oraz ciasteczka owsiane. Uczestniczyli także w nauce sporządzania innych potraw wraz z uczniami klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod fachowym okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu: Pani Małgorzaty Kolbusz oraz Pani Mirosławy Wójcik.

W przerwie odwiedzili szkolną bibliotekę gdzie właśnie odbywało się święto pączka z okazji „tłustego czwartku”.

Podsumowaniem zajęć była nauka prawidłowego, estetycznego nakrywania i podawania do stołu - zrealizowana w sali obsługi konsumenta.

Teresa Radelczuk


 

 

Regulamin

Interdyscyplinarnego Konkursu dla Gimnazjalistów Z nurtem Wisłoki- poznajmy się

 1. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Adres: Klecie 125; 39-230 Brzostek.
 2. Uczestnicy: uczniowie klas I-III gimnazjów.
 3. Cele konkursu:

- uświadomienie  wpływu warunków geograficznych na historię regionu i podkreślenie integracyjnego znaczenia Wisłoki dla społeczności lokalnej,

- popularyzacja wiedzy o miejscowościach położonych w dorzeczu Wisłoki,

- promocja edukacji ekologicznej,

- doskonalenie umiejętności gromadzenia materiałów na dany temat, twórczego myślenia, prezentacji talentów artystycznych, wystąpień publicznych.

4. Zasady konkursu:

a)      Uczestnicy konkursu prezentują przed komisją materiał informacyjny o  swojej miejscowości i istniejących w niej atrakcjach oraz działaniach proekologicznych, jakie podejmowane są w tym środowisku. Forma prezentacji jest dowolna. Mogą się na nią składać referaty, prezentacje multimedialne, piosenki, scenki teatralne, pokazy historyczne, rekonstrukcje wydarzeń, pokazy prac plastycznych, fotografii, wywiady z ciekawymi ludźmi, filmy, audycje radiowe, nagrania audio, itp. itd. Czas prezentacji danego zespołu do 10 minut.

b)      Oceniana będzie kreatywność w stworzeniu scenariusza prezentacji, zgodność z tematem, jakość przygotowanych elementów prezentacji, wykorzystanie przeznaczonego na prezentację czasu.

c)      Każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 zespoły 3-5-cioosobowe.

d)      Prezentacje zespołów będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Dyrektora    ZS w Brzostku.

e)       Zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów.

f)        Nagrody zostaną  wręczone w dniu konkursu.

5. Terminarz:

Szkoły zamierzające uczestniczyć w konkursie potwierdzą swój udział poprzez przysłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 10 lutego 2016 roku.

Konkurs odbędzie się 11 marca 2016 roku o godzinie 9:30 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Adres Klecie 125; 39-230 Brzostek.

6. Dodatkowe informacje.

Konkurs poprzedzony zostanie konferencją, w czasie której będą wygłoszone przez profesjonalistów krótkie referaty dotyczące Wisłoki i jej wpływu na otoczenie w aspektach: ekologicznym, historycznym i gospodarczym.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Anna Hudyma tel. 14 6830321.

Organizatorzy:

Anna Hudyma

Dorota Machaj

 "
WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015"

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie , ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej . Egzaminy zawodowe przeprowadzane są w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Okręgowej. Egzaminy zawodowe  obejmują zakresem tematycznym kwalifikacje , czyli liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w poszczególnych zawodach. W praktyce są to  jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie (teoretyczne oraz praktyczne).

W zawodach kształconych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku struktura egzaminów zawodowych przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa zawodu /

nr zawodu

Liczba egzaminów

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

1.

Technik architektury krajobrazu - TAK

/314202

2

R.21.

 

 

R.22.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

 

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

2.

Technik mechanizacji rolnictwa  - TM

/311512

3

M.1.

 

 

M.2.

 

 

 

M.43.

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

 

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

 

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

3.

Technik żywienia i usług gastronomicznych –TŻiUG

/343404

2

T.6.

 

T.15.

Sporządzanie potraw i napojów.

 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa- cukiernik - ZSZC

/751201

1

T.4.

Produkcja wyrobów cukierniczych.

5.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych - ZSZM

/ 834103

 

2

M.1.

 

 

M.2.

 

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

 

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

 

Tak złożona struktura egzaminów zawodowych powoduje, że ich organizacja, przebieg, sprawdzanie , odbywa się w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wyniki części pisemnej i praktycznej egzaminu w zawodach ustalają okręgowe komisje egzaminacyjne po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty odpowiedzi oraz karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz 2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II wyniki ostatniego roku egzaminowania zawodowego przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Klasa/ kwalifikacja

Potwierdzenie zdawalności danej kwalifikacji (uzyskanie dyplomu)

wynik w ZS  im. Jana Pawła II w Brzostku

wynik w OKE

wynik w CKE

1.

II TM     / M.1.

86,9 %

78,5 %

84,5 %

2.

II ZSZM / M.1.

86,7 %

78,5 %

84,5 %

3.

III TM   /  M.2.

95,8 %

94,1 %

95,2 %

4.

III ZSZM/ M.2.

95,2%

94,1 %

95,2 %

5.

III TAK   / R.21.

69,2%

68,8%

72,1 %

6.

III TŻiUG / T.6.

100%

67,6%

65,2%

 

Oprócz egzaminów zawodowych w w/w kwalifikacjach przeprowadzone zostały „stare” egzaminy zawodowe. Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego przystąpili do niego w naszej szkole absolwenci ponadgimnazjalnych techników, którzy ukończyli zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w kwietniu 2015 roku: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składał się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego przeprowadzanego w formie testu , złożonego z dwóch części, podczas których zdający rozwiązywali:  w części I – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności techniczne, właściwe w danym zawodzie,  w części II – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą
 • etapu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania właściwego dla danego zawodu, sprawdzającego umiejętności opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z etapu pisemnego:  z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,  z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

 

Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych zgodnie ze „starą” podstawą programową w naszej szkole przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Nazwa zawodu / klasa

Potwierdzenie zdawalności egzaminu zawodowego (uzyskanie dyplomu)

wynik w ZS  im. Jana Pawła II w Brzostku

wynik w OKE

wynik w CKE

1.

Technik architektury krajobrazu/ IV klasa

85,7 %

42,4 %

40,9 %

2.

Technik mechanizacji rolnictwa/  IV klasa

77 %

70,6%

76,9 %

3.

Technik żywienia i gospodarstwa domowego / IV klasa

92,8%

74,2%

74,8%

 

Wysokie wyniki egzaminów z przygotowania zawodowego (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) są obiektywnym potwierdzeniem jakości pracy szkoły, profesjonalizmu prowadzenia procesu dydaktycznego, oraz szerokiej oferty zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów : konsultacje w czasie roku szkolnego a także ferii, zajęcia dodatkowe , wyrównawcze, kursy - jako oferta wspomagająca przygotowanie zawodowe. Mamy nadzieję, że te sukcesy będą motywacją do dalszej nauki i równie intensywnego przygotowania do egzaminów z kolejnych  kwalifikacji.

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Teresa Radelczuk

 


 

 

Regulamin II Międzygimnazjalnego Konkursu Piosenki Religijnej

 

 1. Konkurs Piosenki Religijnej jest organizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II      w Brzostku i przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Gimnazjum
 2. Celem konkursu jest:

a)      Budzenie i rozwijanie pasji muzycznych wśród młodzieży

b)      Promocja młodzieżowej twórczości

c)      Możliwość porównania swoich umiejętności i zdolności artystycznych z możliwościami innych uczniów

d)      Rozwijanie wiedzy religijnej poprzez edukację muzyczną

 1. Zasady uczestnictwa:

a)      Każda szkoła może zgłosić 1 solistę i 1 zespół (zespół może liczyć najwyżej 5 osób)

b)      Uczestnicy przygotują jedną piosenkę w języku polskim o tematyce religijnej. Dopuszcza się podkład muzyczny (pół playback) z płyt CD-audio lub akompaniament na żywo

c)      Prezentacje będą oceniane w kategorii:

- soliści

- zespoły wokalno-instrumentalne (maksymalnie 5 osób)

Przez solistę rozumie się wykonawcą, który sam wykonuje utwór i sam sobie akompaniuje. Organizatorzy zezwalają, aby soliście akompaniowała osoba grająca na instrumencie, jednak w przypadku wygranej, nagrodę otrzymuje tylko solista.

W konkursie uczestniczą Szkoły, które prześlą zgłoszenie w terminie do dnia 20 października 2016 r. na adres szkoły:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, Klecie 125, 39 – 230 Brzostek.

Wszystkie zgłoszenia zostaną potwierdzone informacją zwrotną.

 1. Przebieg konkursu:

a)      Konkurs będzie przeprowadzony przez Komisję Szkolną, powołaną przez Dyrektora Szkoły w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

b)      Organizator jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim uczestnikom warunków umożliwiających wykonanie swojego programu artystycznego, nie zapewnia jednak instrumentów muzycznych.

c)      Każdy występ będzie oceniać komisja konkursowa, powołana przez organizatorów.

d)      Ocenie podlegają: dobór repertuaru, warunki wokalne, interpretacje i ogólny wyraz artystyczny

e)      Zwycięzcy obydwu kategorii otrzymują atrakcyjne nagrody

 

 


 

 

REGULAMIN KONKURSU

"UZALEŻNIENIE TO WIĘZIENIE"

 

I. Organizator - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek

II. Adresat- młodzież III klas gimnazjów z Gminy Brzostek

III. Cele konkursu

- zmobilizowanie młodzieży do poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych

- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami zdrowego stylu życia

- rozwijanie uzdolnień plastycznych

IV. Przedmiot konkursu

Do konkursu można zgłaszać prace:

- wykonane dowolną techniką na kartonie formatu A1

- nie zawierające treści, które naruszają „ uczucia i godność innych osób”

-  wykonane przez 1 ucznia z klasy III gimnazjum.

Szkoła może przesłać dowolną liczbę prac w terminie do 18.04.2015 roku.

Każda praca na odwrocie musi być opisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły.

V. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie te prace, które są zgodne z regulaminem i w sposób oczywisty nawiązują do tematyki konkursu.

VI. Prace oceniać będzie jury złożone z Dyrekcji i  przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku oraz przedstawicieli Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek  według następujących kryteriów:

- zgodność pracy z tematem konkursu

- wartość artystyczna

- oryginalność pracy

-estetyka wykonania

Komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów : I, II , II  miejsca.