Spółdzielnia Uczniowska "Kłos"

Odsłony: 11261

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej "Kłos": Małgorzata Kmiecik

Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej „Kłos” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Brzostku

w roku szkolnym 2017/ 2018

 

1. Przygotowanie do prowadzenia działalności w nowym roku szkolnym 2017/2018.

 • prace organizacyjno – porządkowe,
 • wybór uczniów do prowadzenia sprzedaży w sklepiku,
 • opracowanie regulaminu pracy w sklepiku szkolnym,
 • zapoznanie uczniów z zakresem pracy w sklepiku i regulaminem, przeprowadzenie szkolenia,
 • planowanie zakupów

2. Udział sklepiku w życiu szkoły.

 • współpraca z organizacjami działającymi w szkole min. Samorządem Uczniowskim, szkolnym Caritas oraz wychowawcami poszczególnych klas,
 • ofiarowanie słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci z Domu Dziecka „ Hanka” w Dębicy; wspieranie  uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej – dofinansowanie np. wycieczki, zakupu pomocy dydaktycznych,
 • udział w Dniach Otwartych Szkoły,
 • dofinansowanie i organizacja konkursów wewnątrzszkolnych,  imprez kulturalnych , Mikołajek dla dzieci pracowników szkoły,

3. Przekazywanie informacji o pracy Sklepiku Szkolnego na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej, prowadzenie remanentów, opracowanie sprawozdań.

 

 

 

 

Program działalności sklepiku szkolnego Spółdzielni Uczniowskiej „KŁOS”

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

 

Cele:

 • kształtowanie nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów handlem i działalnością usługową,
 • rozwijanie nawyku oszczędzania oraz właściwego i planowego gospodarowania funduszami, uczciwości w rozliczeniach finansowych,
 • kształcenie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności,
 • kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących,
 • współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,
 • finansowanie wybranych przedsięwzięć na terenie szkoły.

Regulamin działalności Sklepiku Szkolnego

1. Opiekę nad całokształtem działalności sklepiku sprawuje nauczyciel  powołany spośród członków Rady Pedagogicznej.                                       Raz w roku opiekunskłada sprawozdanie z działalności Sklepiku Szkolnego.

2. Rok gospodarczy i okres sprawozdawczy trwa od września do czerwca.

 

3. Uczniowie pracujący w sklepiku ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzony im   majątek.

4. Uczniowie sprzedający pomagają opiekunowi  przy odbiorze towaru i ustalaniu cen, a faktury przechowują w specjalnym segregatorze.

5. Uczniowie dbają o kontrolę terminów ważności produktów sprzedawanych w sklepiku.

6. Uczniowie odpowiadają za stan higieniczno - sanitarny pomieszczenia -  dbają o porządek i czystość, estetyczną ekspozycję towarów oraz       aktualizację ich cen.

7. Opiekun wraz ze sprzedającymi raz w tygodniu przeliczają stan gotówki  w kasie i zapisują w Księdze Sklepowej.

8. Pod koniec każdego semestru opiekun wraz  z uczniami sprzedającymi w sklepiku dokonują kontrolnego spisu towarów.

9. Kluczami do pomieszczenia sklepiku dysponuje wyłącznie sprzedawca i opiekun.

 

10. Wszystkie decyzje dotyczące wydatków zatwierdza dyrektor szkoły, który jest dysponentem funduszy.