Praktyczna nauka zawodu w naszej szkole

Odsłony: 10151

Praktyka zawodowa, nowym doświadczeniem uczniów.

 

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych i jest przeznaczona dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Uczniowie stosują i pogłębiają zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. zobacz więcej...


 

Szkoła kształcąca zawodowo.

Szkolenie praktyczne w naszej szkole realizowane jest w formie zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych oraz podczas praktyki zawodowej u pracodawców. Współpraca szkoły z pracodawcami przynosi wiele korzyści szkole, pracodawcom oraz uczniom, którzy nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, poznają nowe surowce, materiały i technologie. Mają także możliwość zweryfikowania wiedzy nabytej w szkole podczas teoretycznej nauki zawodu.

Taka sytuacja z reguły ułatwia absolwentom zdobycie pracy po ukończeniu szkoły, pracodawca natomiast ma możliwość pozyskania absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w swoim zawodzie. Korzyścią dodatkową dla firm jest także promowanie marki przedsiębiorstwa  wśród potencjalnych klientów.

Uczniowie klas III Technikum : Żywienia i Usług Gastronomicznych, Architektury Krajobrazu, Mechanizacji Rolnictwa w roku szkolnym 2015/2016 odbyli 4- tygodniowe praktyki zawodowe u pracodawców z którymi szkoła współpracuje od wielu lat , realizowali także program podczas szkoleń kursowych: „Obsługa programu Gastro POS”, „Układy sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych” , „Obsługa programu Insert GT”. Jak co roku szkoła nawiązała współpracę z nowymi pracodawcami tworzącymi miejsca praktyk zawodowych dla naszych uczniów zarówno w kraju jak i za granicą. Zagraniczne praktyki zawodowe nasi uczniowie realizowali w Holandii oraz Niemczech. Wyjazd do Niemiec zrealizowany został poprzez udział w programie unijnym na rzecz edukacji, kształcenia, młodzieży oraz sportu, o nazwie ERASMUS +. Stanowi on połączenie wszystkich dotychczasowych programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w tym programów  „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej. Uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w projekcie pod nazwą

„Kształcenie praktyczne w rolnictwie - staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich

gospodarstwach rolnych”, którego beneficjentem było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu a program został zrealizowany przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015429.

Praktyka zawodowa to cenne doświadczenie pogłębiające zdobytą wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Poprzez wypracowanie standardów praktyk w poszczególnych zawodach odbywa się podniesienie ich poziomu z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Teresa Radelczuk

 


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU U PRACODAWCÓW

 

Hostel St. Joseph – zakwaterowanie w Holandii

Celem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców jest odpowiednie opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Ich organizację i realizację u pracodawców reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Działaniu temu nadano szczególne znaczenie we wdrażanej obecnie modernizacji systemu kształcenia zawodowego. Ma ono na celu między innymi dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie udziału pracodawców w realizacji zadań systemu szkolnictwa zawodowego. Proponowany zakres współpracy z pracodawcami obejmuje zatem tworzenie sieci zakładów pracy w których uczniowie i słuchacze ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą odbywać kształcenie praktyczne oraz podniesienie poziomu praktyk zawodowych poprzez wypracowanie standardów praktyk w poszczególnych zawodach, we współpracy szkół z pracodawcami lub organizacjami pracodawców.

Warunkiem dobrej jakościowo i skutecznej praktycznej nauki zawodu u pracodawców jest m.in.:

 • opracowanie i wdrożenie procedury organizacji praktyk zawodowych,
 • opracowanie wzorów wymaganej dokumentacji,
 • organizacja zajęć w rzeczywistych warunkach pracy, z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • monitorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu we współpracy z pracodawcami,
 • wypracowanie przez szkołę i wdrożenie w poszczególnych zawodach standardów praktyk zawodowych,
 • diagnozowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów – praktykantów.

 

Rok szkolny 2013/14 uczniowie naszej szkoły zakończyli praktyką zawodową, trzy, cztero lub sześcio- tygodniową , w zależności od kierunku kształcenia.

Uczniowie klasy III TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU zrealizowali program trzy- tygodniowej praktyki zawodowej w zakładach zajmujących się urządzaniem, pielęgnowaniem terenów zieleni oraz w gospodarstwach szkółkarskich . Na uwagę zasługuje realizacja praktyki w Ogrodach Tematycznych „HORTULUS” w Dobrzycy (woj. zachodniopomorskie ). Ogrody „HORTULUS” to blisko 30 różnych, oddzielnych ogrodów tematycznych. Wśród nich są te związane ściśle z rodzajem środowiska- między innymi ogród skalny, ogród leśny, jak i te, w których dominuje architektura i styl związany ze sztuką i kulturą narodową, jak np. ogród japoński, francuski lub śródziemnomorski. W stylu angielskim zaprojektowano grupę ogrodów zmysłów- każdy z nich pobudza różne zmysły człowieka. Wzrokiem zawładną ogrody barwy, światła i cienia, do których należą: ogród purpury i ognia, biały, lila-róż, niebiesko- żółty. Słuch rozbudzą ogrody szumu, szelestu, dźwięku czyli ogrody traw oraz ogrody wodne, w tym najnowszy ogród w stylu sławnego i wybitnego architekta- Antonio Gaudiego. Woń, aromat, zapach, to przede wszystkim trzy rodzaje ogrodów ziołowych, ogród pachnący oraz piękne i oryginalne rosarium w stylu angielskim. Ogrody te, to także wyszukane i oryginalnie wkomponowane elementy architektury i sztuki ogrodowej: rzeźby, altany, mosty, stawy i oczka. Tuż obok ogrodów znajduje się Centrum Ogrodnicze „HORTULUS”, które wpisuje się naturalnie w otaczający krajobraz. Centrum oferuje w stałej sprzedaży kilka tysięcy gatunków i odmian roślin ogrodowych w najwyższej jakości, których producentem jest Szkółka Roślin Ozdobnych „HORTULUS”. W ofercie są również rzadkie gatunki roślin pochodzących z innych szkółek europejskich. Na miejscu- profesjonalna i rzetelna obsługa oraz doradztwo ogrodników. Praktyka zawodowa odbyta w takim miejscu to bogate doświadczenie zawodowe realizowane w rzeczywistych warunkach pracy.

Chętni uczniowie tej klasy w ramach praktyk zawodowych mogli także skorzystać z bezpłatnego kursu „Obsługa programu Insert GT”. Uczestnicy kursu poznali: obsługę aplikacji INSERT GT, dokumenty związane z założeniem firmy, archiwizację dokumentów w formacie PDF, wystawianie dokumentów magazynowych, kasowych, zakupu i sprzedaży, prowadzenie księgi handlowej- zarządzanie planami kont, dekretacji, księgowania, kontroli rozrachunków i obsługi środków trwałych, zarządzanie zasobami ludzkimi- prowadzenie kadr i płac, obsługę programu we współpracy z urządzeniami fiskalnymi. Kurs zakończył się pozytywnie, uczniowie otrzymali stosowne świadectwa, które będą stanowić załącznik do życiorysu zawodowego.

Uczniowie klasy III TECHNIKUM ŻYWIENIA odbyli sześcio- tygodniową praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych sieci otwartej (bary, restauracje, kawiarnie, pizzerie, itp.) jak również wyjechali do Uzdrowiska Rabka Zdrój, gdzie chęć i zapał do zdobywania doświadczenia zawodowego  przez naszych uczniów są już pracodawcy znane. Realizacja programu praktycznej nauki zawodu odbywała się w kuchni, przy obsłudze gości na sali konsumenckiej oraz w kawiarni przy tężni zdrojowej. Uczniowie zgłębiali tajniki żywienia dietetycznego dzieci i dorosłych, żywienia chorych w szpitalu kardiologicznym oraz planowania żywienia, kalkulacji kosztów i organizacji imprez w domach wczasowych Uzdrowiska „Rabczański Zdrój”.

W ramach praktyki zawodowej, dla chętnych uczniów Technikum Żywienia zorganizowano bezpłatny kurs „Obsługa programu Gastro Szef”. Jest toprogram kalkulacyjno- magazynowy do rozliczenia gastronomii. Umożliwia on prowadzenie gospodarki magazynowej wraz z kontrolowaniem procesu produkcji. Program wraz z przepływem towaru od przyjęcia do magazynu po wydanie w kuchni lub barze, kontroluje jego ilość, eliminując możliwości nadużyć oraz pozwala na wydruk niezbędnych dokumentów magazynowych. Współpraca z programem Gastro POS umożliwia tworzenie i drukowanie raportów dotyczących pracy kelnerów, pozwalając na analizę sprzedaży oraz prowizji.

Realizacja kursu odbyła się we współpracy z  Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. Wszyscy uczniowie ukończyli kurs pozytywnie wierząc, że zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uczniowie klasy III TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA odbyli cztero- tygodniową praktykę zawodową w zakładach przetwórstwa rolnego i zaplecza technicznego rolnictwa. Przygotowane i zaproponowane uczniom miejsca praktyki to m.in. miejscowe zakłady takie jak: „AKPIL”w Pilźnie, Zakład Ślusarski i EKIW w Brzostku, Stacja Kontroli Pojazdów w Brzostku ,Winnica Jasiel w Jareniówce i inne. Z przeprowadzonych rozmów z pracodawcami wynika , że są zadowoleni z praktykantów.

Również uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa mieli możliwość skorzystania w ramach praktyk zawodowych z bezpłatnego kursu realizowanego we współpracy z CKP w Dębicy. Dla tego kierunku przeprowadzono szkolenie „Nowoczesne instalacje elektryczne odbiorcze w budynkach” ,w czasie którego uczestnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z aparaturą umożliwiającą przebudowę, modernizację i wykonanie nowoczesnych instalacji elektrycznych odbiorczych w budynkach (dostosowanie do wymogów norm UE), z tworzeniem dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej za pomocą odpowiednich programów komputerowych i wieloma innymi zagadnieniami.

Uczniowie z w/w kierunków mieli także możliwość realizacji programu praktyki za granicą. Szkoła we współpracy z firmą Kontakt International przygotowała wyjazd do Holandii. Współpraca z holenderskimi pracodawcami trwa już kilka lat i co roku cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów ale także absolwentów. Praktykanci i stażyści pracują  w szklarniach, na polach lub w nowoczesnych zakładach rolniczych. Rodzaje prac to np. przycinanie krzewów ozdobnych, szczepienie drzew, pielęgnacja ziół, zbiory papryki, zbiory i sortowanie pomidorów, zbiór i pakowanie ogórków , które odbywa się najczęściej w szklarniach, rzadziej w systemie upraw polowych. Wszystkie zakłady są bardzo nowoczesne, stosują zmodernizowane technologie z wdrożonym systemem HACCP i nastawione są na ochronę środowiska. W zależności od miejsca pracy stażyści są zakwaterowani: w hotelu (standard zbliżony do polskiego internatu) – pokoje 2 - 6 osobowe, łazienki, stołówka, świetlica, dostęp do internetu lub w domku –pokoje 2-4 osobowe, łazienka, aneks kuchenny. Uczniowie chętnie wyjeżdżają na zagraniczne staże ponieważ jak sami twierdzą nabierają doświadczenia, usamodzielniają się i zarabiają. Mają także możliwość poznać wielu ludzi, z którymi utrzymują kontakt po zakończeniu stażu.

Praktyka zawodowa to nie tylko pierwsze zetknięcie się z rynkiem pracy ale również pierwsze zderzenie wyobrażenia o zawodzie z rzeczywistością, doskonała szansa na weryfikację planów edukacyjno- zawodowych, szansa na połączenie zdobytej wiedzy z praktyką, sprawdzenie tego co już uczniowie wiedzą w działaniu. To także możliwość obserwacji osób wykonujących daną profesję i uświadomienie sobie, nad czym jeszcze należy popracować, jakie obowiązki obecny uczeń będzie wykonywał w przyszłości i czy tego właśnie chce.

Teresa Radelczuk

Dom wczasowy Leśne Wzgórze – zakwaterowanie w Rabce Zdrój

Ogrody Hortulus Spectabilis

Park Zdrojowy w Rabce-miejsce pracy i spędzania wolnego czasu

 


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej praktyczna nauka zawodu może odbywać się w następujących formach:

Zajęcia praktyczne – organizuje się je dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie;

Praktyki zawodowe- organizuje się je dla uczniów techników w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy;

Ustawa precyzuje zasady współpracy w tym zakresie pomiędzy szkołami, a pracodawcami, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków obu stron. Pracodawca i szkoła zawierają umowę o praktyczną naukę zawodową do której dołączony zostaje program praktyki. Program ten określa zakres wiadomości i umiejętności, które powinni nabyć uczniowie podczas praktycznej nauki zawodu. W ubiegłym roku  szkolnym uczniowie naszej szkoły odbyli śródroczne dwutygodniowe praktyki zawodowe u różnych pracodawców:

Uczniowie klas II

 • Technikum Żywienia - zakłady gastronomiczne sieci zamkniętej czyli m.in. stołówki szkolne,  przedszkolne, pracownicze ;
 • Technikum Architektury Krajobrazu- hurtownia ogrodnicza, kwiaciarnie, gospodarstwo ogrodnicze, ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Gospodarstwo Leśne;
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa- P.P.U.H „AKPIL” w Pilźnie, Zakład Ślusarski w Brzostku, Winnica „Jasiel” w Jareniówce, Zakłady Metalowo- Chemiczne „MET- CHEM” w Pilźnie, P.P.H.U „EKIW” w Brzostku;

Uczniowie klas III odbyli kilkutygodniowe praktyki (technikum żywienia 6 tygodni, technikum mechanizacji 4 tygodnie) u różnych pracodawców w kraju i za granicą:

 

 • Technikum Żywienia- zakłady gastronomiczne sieci otwartej czyli m.in. restauracje, bary, pizzerie, Domy Wypoczynkowe w Zakopanem, Uzdrowisko Rabka Zdrój, praktyka zagraniczna w Holandii;
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa- indywidualne gospodarstwa rolne, zakłady w których realizowana była praktyka klasy II oraz w Holandii;

Wspomnienia uczniów

Praktyka w Holandii

W kwietniu wyjechałem do pracy do Holandii , pracowałem w największej fabryce kwiatów ozdobnych- cała powierzchnia zakładu liczyła około 12 hektarów, w tym około 3 z  nich były pod szklarniami. W firmie pracowało ponad 40 polskich pracowników, 12 Holendrów. Naszym brygadzistą był Polak o imieniu Rafał. Pracowaliśmy tam 5 dni w tygodniu ,chyba, że była praca w sobotę ,to również wtedy szliśmy. Do naszych obowiązków należało między innymi: rozkładanie palet na których znajdowały się skrzynki z sadzonkami kwiatów (dziennie nawet 9 tirów ), plewienie, wybieranie ładnych, dorodnych kwiatów, oczyszczanie ich z suchych liści , oczyszczanie z ziemi ,z mchu i chwastów. Później oznaczaliśmy kwiaty pod odpowiednią grupę i gatunek. Kwiaty te następnie były wysyłane do klienta. Wiele naszych zadań było wykonywane maszynowo. Maszyny poruszały się po szynach. Co drugi dzień lub codziennie kwiaty były nawadniane i pryskane na chwasty .Nie zawsze to jednak pomagało i trzeba było poprawiać ręcznie. W pracy przebywaliśmy 8,5 godz. Pracowaliśmy tylko 7,5 godziny ponieważ było 3 przerwy od 9.45-10.00, 12.30-13.00, 14.45-15.00. Przerwy nie były płatne tak jak to jest w Polsce. W pracy było wiele gatunków kwiatów toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia, dlatego należało podejmować szczególne środki ostrożności. Po pracy zawsze spotykałem się ze znajomymi ze szkoły. Poznałem także wielu nowych kolegów z różnych części Polski. Często robiliśmy sobie wycieczki we własnym zakresie, jak również korzystaliśmy z wyjazdów organizowanych przez pracodawcę, np. wycieczka do Amsterdamu. Zarobki były tam bardzo dobre, wyżywienie też nie było najgorsze. Bardzo mi się tam podobało ,ponieważ zwiedziłem Holandię, poznałem kulturę i obyczaje Holendrów i z największą ochotą bym tam wrócił.

Wojciech, klasa IV

Technikum Mechanizacji

 

Dnia 26.04.2013 roku z dworca z Dębicy wyjechaliśmy na praktykę szkolną do Holandii. Miejscem do którego jechaliśmy było Venlo. Dojechaliśmy na godzinę 4;00 jednak musieliśmy czekać na autobus, który o godzinie 7;00 zabrał nas na miejsce. Zakwaterowaliśmy się w hotelu Joseph Hotel  w Tienray , gdzie zostaliśmy miło przyjęci przez panią Katarzynę i Luka, Holendra. Przez pierwsze dwa dni mieliśmy czas na oswojenie się z nowym miejscem, a następnie w poniedziałek pojechaliśmy firmowymi autami podpisać wcześniej przygotowaną nam umowę. Pracowaliśmy w firmie u Fleurena przy drzewkach owocowych tj. gruszki, jabłka, wiśnie, śliwki. Była to największa szkółka drzewek owocowych w Europie. Powierzchnia wszystkich pól na których rosły drzewka wynosiła około 130 ha. Do pracy dojeżdżaliśmy samochodem Opel Astra ,a długość naszej drogi zależała od miejsca oddalenia danego pola i wynosiła od 25-50 km . Pracowaliśmy najpierw od godziny 8 do 16,30 a następnie od 7 do 17. Początek naszej pracy wyglądał następująco: mieliśmy za zadanie wbijać paliki do każdego drzewka. Służyły one do prawidłowego  podtrzymywania i ochrony przed wiatrem, deszczem. Te czynności wykonywaliśmy przez pierwsze 3 tygodnie a później zajęliśmy się czyszczeniem drzewek gdzie zostały wykonane okulizacje lub szczepienia. Nasza praca polegała na obrywaniu dzikich pędów, wyrywaniu chwastów i taperowaniu czyli przypinaniu drzewek specjalnym spinaczem do palika. Wszystkie te prace wykonywaliśmy siedząc na przystosowanej do tego 6-osobowej maszynie jadącej stałym tempem. Pracowaliśmy przy 1,2 i 3 letnich drzewkach. W zależności od wieku i wzrostu danych drzewek były przy nich dokonywane różne czynności pielęgnacyjne.  W Holandii nauczyliśmy się także metod sortowania, magazynowania, standardów jakościowych HACCP, GMP i GHP, doskonaliliśmy język angielski. Naszym brygadzistą był Holender Mark ,który odpowiadał za wszystko. Pracowali  z nami specjaliści tj.  Vladimir , Herman , Haj oraz dwóch Polaków Wojtek i Mateusz. Po pracy mieliśmy czas wolny, który spędzaliśmy oglądając telewizję , jeżdżąc rowerami oraz grając  w ping-ponga i siatkówkę. Codziennie o godzinie 18 była obiadokolacja- nie zawsze smaczna.  Po posiłku pobieraliśmy prowiant na następny dzień, przeważnie był to chleb, ser żółty, dżem i jakaś szynka. Praca nie była ciężka ale też nie było lekko ponieważ trzeba było dorównać tempu Holendrów i wytrzymać w różnych warunkach atmosferycznych.

Szczęśliwi i pełni miłych wrażeń po 3 miesiącach powróciliśmy do Polski. Dzięki praktyce w Holandii nabraliśmy doświadczenia , nauczyliśmy się wielu pożytecznych umiejętności , usamodzielniliśmy się i przy okazji  zarobiliśmy. Poznaliśmy także wielu wspaniałych ludzi ,z którymi utrzymujemy kontakt.

DRODZY KOLEDZY SERDECZNIE POLECAM :)

Paweł , kl. IV

Technikum Żywienia

 

Praktyka w Rabce Zdroju

Swoją praktykę zawodową wspominam bardzo mile. Dużo się nauczyłam i usamodzielniłam. Razem z moimi siedmioma koleżankami wyjechałyśmy 21 maja 2013r. Miejsce od razu nam się spodobało, piękne górzyste krajobrazy i czyste powietrze. Zamieszkałyśmy na Leśnym Wzgórzu, w pięknym domu wczasowym ,z którego był cudowny widok na całą Rabkę. Pracowałyśmy od poniedziałku do piątku , weekendy miałyśmy wolne. Pracę rozpoczęłyśmy następnego dnia po przyjeździe, wtedy też zostałyśmy rozdzielone do pięciu miejsc: Rabczański Zdrój - Medical  SPA, Szpital Kardiologiczny, ośrodek noclegowy Jagiellonka, kawiarnia koncertowa i kawiarnia przy tężni.

Po trzech dniach zmieniałyśmy się. Pracę zaczynałyśmy o 7:30 a kończyłyśmy o 15:30, czyli 8 godzin. Głównie pomagałyśmy w kuchni, obierałyśmy dużo warzyw, sprzątałyśmy, pomagałyśmy też przy wydawaniu posiłków i nakrywałyśmy do stołów. W kawiarniach sprzedawałyśmy lody i przy tym obsługiwałyśmy  kasę fiskalną. Poza tym parzyłyśmy herbatę, w niewielkim stopniu obsługiwałyśmy ekspres ciśnieniowy do parzenia kawy, nakładałyśmy ciasto oraz zmywałyśmy naczynia. Praca była ogólnie bardzo przyjemna choć czasem wyczerpująca. Po praktyce zwiedzałyśmy Rabkę, a gdy była brzydka pogoda wieczory spędzałyśmy w domu, oglądając telewizję i rozmawiając. Zawsze była miła atmosfera, po małych sprzeczkach szybko dochodziłyśmy do porozumienia. Posiłki było bardzo smaczne, obfite i urozmaicone pod względem zawartości składników odżywczych, doboru surowców , kolorystyki i sposobu podania. Cztery tygodnie upłynęły nam bardzo szybko i 15 czerwca wróciłyśmy do domów.  Ten czas zapamiętam do końca życia. Poszerzyłyśmy swoją wiedzę zawodową, nabrałyśmy doświadczenia a przede wszystkim nauczyłyśmy się samodzielności. Chętnie odwiedziłabym to miejsce jeszcze raz.

Agnieszka, klasa IV

Technikum Żywienia

Po zakończeniu praktyk uczniowie odbyli zaliczenie w szkole (w trzecim tygodniu sierpnia). Opowiadając wrażenia, przedstawiając komisji niezbędną dokumentację wypełnili także anonimową ankietę dotyczącą śródrocznych i wakacyjnych praktyk zawodowych. Celem ankiety była ocena przebiegu praktyk w poszczególnych placówkach. Uzyskane informacje służą do wnioskowania w oparciu o szczegółową analizę statystyczną wszystkich uzyskanych odpowiedzi. Uczniowie wysoko ocenili stronę merytoryczną ,możliwość rozwijania umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy ,możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole, relacje z opiekunami. Wszystkie miejsca praktyk są zdaniem młodzieży godne polecenia innym uczniom ,dlatego też szkoła będzie utrzymywać współpracę z dotychczasowymi pracodawcami ale także poszukiwać nowych.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Teresa Radelczuk

 


Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w opisie zawodu. Miejscem odbywania praktycznej nauki zawodu mogą być : warsztaty szkolne, gospodarstwa pomocnicze, pracownie szkolne, zakłady pracy, urzędy i inne instytucje krajowe, przedsiębiorstwa rolnicze, rolnicy w kraju lub poza jego granicami.

 

Praktyczna nauka zawodu jest uważana za element kształcenia zawodowego, który w największym stopniu decyduje o przydatności absolwenta dla rynku pracy. Zarówno przedstawiciele rzemiosła, jak i zrzeszeń pracodawców od lat mówią o potrzebie położenia większego nacisku na ten element nauki. Wzmocnienie praktycznego kształcenia zawodowego jest również jednym z założeń nowej reformy systemu kształcenia zawodowego. Za najlepszą formę przygotowania do zawodu uważa się naukę w bezpośrednich warunkach pracy.

Istotnym aspektem praktycznej nauki zawodu są praktyki zawodowe, organizowane dla uczniów technikum w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakładach pracy.

Pracodawca i szkoła zobowiązani są do zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu. Umowa ta precyzuje m.in. zawód, w którym prowadzona będzie praktyka zawodowa, liczbę uczniów, formę nauki i jej zakres, terminy rozpoczęcia i zakończenia, prawa i obowiązki stron umowy. Do umowy dołącza się również program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole. Program ten określa zakres wiadomości i umiejętności, które powinni nabyć uczniowie podczas praktyki zawodowej o także wymiar godzin praktyk.

Uczniowie naszej szkoły w br szkolnym odbyli śródroczne dwutygodniowe praktyki zawodowe u różnych pracodawców:

Uczniowie klas II

 

 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego- zakłady gastronomiczne sieci zamkniętej czyli m.in. stołówki szkolne i przedszkolne ;
 • Technikum Architektury Krajobrazu- hurtownia ogrodnicza, kwiaciarnie, gospodarstwo ogrodnicze, ogród botaniczny UJ, Państwowe Gospodarstwo Leśne;
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa- P.P.U.H „AKPIL”, Zakład Ślusarski, Winnica „Jasiel”, Zakłady Metalowo- Chemiczne „MET- CHEM”, P.P.H.U „EKIW”;

Uczniowie klas III technikum aktualnie przebywają jeszcze w zakładach pracy w kraju i za granicą, gdzie realizują program praktyk zawodowych.

WSPOMNIENIA UCZNIÓW Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Od  6 -17 maja br odbywałyśmy śródroczną praktykę zawodową w stołówce szkolnej  Szkoły Podstawowej  w Brzostku.

Pierwszego dnia szefowa kuchni , pani Celina , zapoznała nas z przepisami BHP, zasadami panującymi w kuchni i na stołówce  oraz oprowadziła nas po poszczególnych  pomieszczeniach i magazynach.  Następnie przeprowadzałyśmy obróbkę wstępną  warzyw

Po zakończeniu pierwszego zadania  nadchodził czas na przerwę.  Następnie nakrywałyśmy do stołów i pomagałyśmy w wydawaniu posiłków.

Później zmywałyśmy i wyparzałyśmy naczynia, sprzątałyśmy stołówkę.

Każdy miniony dzień przebiegał podobnie. W czasie odbywania całej praktyki ściśle stosowałyśmy się do poleceń kucharek.

Jesteśmy  bardzo zadowolone z odbytej praktyki. Atmosfera panująca  była miła i sprzyjająca nauce zawodu.  Kucharki były bardzo uprzejme  i  zadowolone z naszej pracy.

Uważamy, że umiejętności i wiedza zdobyta w czasie praktyk na pewno przydadzą się nam  w przyszłości. Bardzo miło wspominamy tegoroczne praktyki.

Uczennice kl. II TŻ: Agnieszka Drechsler, Natalia Krupka, Monika Płaziak, Katarzyna Podgórska

 

SPRAWOZDANIE

Co roku w naszej szkole , klasy II technikum żywienia odbywają dwutygodniowe praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego. Uczniowie wybierają różne miejsca zaproponowane przez Panią Kierownik Szkolenia Praktycznego lub zorganizowane samodzielnie. My postanowiłyśmy w tym roku wybrać stołówkę Publicznego Przedszkola w Brzostku, w którym zarządza Pani Dyrektor Dorota Nawracaj.

Pierwszego dnia przychodząc do przedszkola byłyśmy lekko zestresowane, co szybko minęło dzięki miłej, przyjaznej atmosferze panującej w kuchni. Panie kucharki okazały się wyrozumiałe, zapoznały nas z instrukcjami obsługi sprzętu na poszczególnych stanowiskach pracy , z wymaganiami BHP i już tego dnia wiedziałyśmy, że praktyka będzie udana. Kolejne dni wyglądały następująco: wchodziłyśmy do kuchni w założonej odzieży roboczej, rozkładałyśmy zastawę stołową wraz z serwetkami a następnie podawałyśmy posiłek dzieciom.

Śniadania były o godz. 8.30, obiad rozpoczynał się o 11.30. Każda z nas miała przydzielony rewir, w którym zasiadały dzieci w określonym wieku: 3-4- latki, 5- latki, 6- latki. Po śniadaniu zbierałyśmy zastawę stołową i sprzątałyśmy jadalnię. Później miałyśmy przerwę na własne śniadanie. Kolejną nasza pracą była pomoc w przygotowaniu obiadu a w wolnych chwilach pomagałyśmy paniom przedszkolankom w opiece nad dziećmi. Nasza rola podczas obiadu była podobna jak przy śniadaniu, czyli: rozkładałyśmy zastawę stołową, serwetki, kompoty.

W czasie obiadu roznosiłyśmy dokładki. Kiedy dzieci poszły już do swoich sal, nasza praca polegała na sprzątaniu i resztkowaniu  pozostałości po posiłku, ułożeniu naczyń do zmywarki i sprzątaniu jadalni. Po zakończeniu prac porządkowych miałyśmy czas na swój  obiad. Odkładałyśmy fartuchy na swoje miejsce i wracałyśmy do domu.

Praktykę zawodową wspominamy bardzo miło i żałujemy, że tak szybko się skończyła. Gdybyśmy miały wybierać jeszcze raz, dokonałybyśmy tego samego wyboru.

Uczennice kl. II TŻ: Dorota Drozd, Karolina Piekarczyk, Anna Rogowska

 

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI

W dniach 6 – 17 maja br  odbyłam dwutygodniową praktykę zawodową w stołówce Szkoły  Podstawowej w Grudnej Górnej . Pracowałam codziennie w godzinach 7.00 – 15.00. Pierwszego dnia zostałam zapoznana z personelem, przedstawiono mi zasady BHP przestrzegane na terenie kuchni . Poznałam działanie oraz instrukcje obsługi sprzętu gastronomicznego wykorzystywanego do pracy. Spodobało mi się wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt: bemar elektryczny, patelnia gazowa, zmywarka do naczyń. Układ funkcjonalny kuchni obejmuje pomieszczenie do przechowywania jaj wyposażone w urządzenie do ich prześwietlania. W czasie praktyki wykorzystywałam to urządzenie. Każdy dzień przebiegał podobnie: rozpoczynałam od obróbki wstępnej, rozdrabniania warzyw i owoców, czasami pomagałam w przygotowywaniu półproduktów z mięsa i ryb. Rozkładałam zastawę stołową, pomagałam w porcjowaniu obiadu. Po posiłku myłam i wyparzałam naczynia, sprzątałam jadalnię oraz pomieszczenia w kuchni.

Czas spędzony na praktyce wspominam miło, chociaż czasem było ciężko. Jednak przy panującej dobrej atmosferze praktyki, dawałam radę.

Uczennica kl. II TŻ: Joanna Szela

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Od dnia 6 do 17 maja br odbyłyśmy praktykę zawodową w Publicznej Szkole im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej. W pierwszym dniu praktyk zapoznałyśmy się z pracownicami kuchni oraz z regulaminem pracy i zasadami BHP. Poznałyśmy także układ funkcjonalny kuchni wraz ze stołówką. Na początek pracy przygotowywałyśmy stoliki w jadalni, podawałyśmy obiad wraz z kompotem rozlanym wcześniej do kubków,  przeprowadzałyśmy obróbkę wstępną warzyw i owoców. Opiekę nad nami sprawowała Pani Krystyna .Wszystkie pracujące w kuchni Panie były dla nas bardzo miłe. W drugim tygodniu praktyk przygotowywałyśmy półprodukty, gotowe potrawy oraz  wykonywałyśmy czynności porządkowe.

Praktyka zawodowa jest potrzebnym czasem nauki poza szkołą, gdyż można zastosować szkolną wiedzę teoretyczną i praktyczną w rzeczywistych warunkach pracy.

Uczennice kl. II TŻ: Alaksandra Winiarska, Anna Chajec

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI

W maju br odbyłam dwutygodniową praktykę zawodową w stołówce Przedszkola we Frysztaku. Opiekę nade mną sprawowały Panie : Ania i Renata- szef kuchni. Przed rozpoczęciem praktyki w pierwszy dzień zapoznano mnie z rozmieszczeniem pomieszczeń w zakładzie wraz z jego magazynami. Następnie zostałam przeszkolona w zakresie przepisów BHP i PPOŻ. Moja praca oparta była na tematach podanych w programie praktyki, opracowanych w szkole przez Panią Kierownik Szkolenia Praktycznego. Pracowałam w kuchni pomagając w przygotowaniu potraw, obróbce wstępnej warzyw i owoców oraz w nakrywaniu do stołów. Poznawałam także dokumentację księgowo- finansową, uczyłam się sporządzać zamówienia. Zakład ten wydaje obiady w stołówce własnego budynku jak również sporządza posiłki dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej we Frysztaku.

Czas praktyki wspominam bardzo miło jako ciekawe, potrzebne w edukacji doświadczenie. Atmosfera w pracy była przyjazna, kierownictwo wraz z całym personelem to ludzie mili i wyrozumiali. W czasie pracy zdobyłam umiejętności niezbędne do pracy w moim zawodzie.

Uczennica kl. II TŻ: Sylwia Kowalczyk

 


 

Sprawozdanie z praktyki zawodowej odbytej w dniach od 6-17 maja 2013r.
W FHPU Hurtownia Ogrodnicza „Ogród” Sanocki i Wspólnicy Sp.j.
Przez grupę uczniów z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku
(Technikum Architektury Krajobrazu)

W dniach 6-17 maja uczniowie ZS im. Jana Pawła II w Brzostku ,w składzie: Barbara Wypasek, Magdalena Grygiel, Anna Wolan, Patryk Rak, Daniel Chudy, Dawid Wojdyła odbywali praktykę w FHPU Hurtownia Ogrodnicza „Ogród” Sanocki i Wspólnicy Sp.j.

Praktyka przebiegała następująco: pierwszego dnia zostaliśmy zapoznani przez Panią Iwonę ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz przepisami, regulaminami i zasadami obowiązującymi pracowników przedsiębiorstwa. Następnie zapoznaliśmy się  z asortymentem branży ogrodniczej.

Przez kolejne trzy dni zapoznawaliśmy się z asortymentem  szkółki drzewek iglastych, liściastych i owocowych - omawialiśmy poszczególne gatunki roślin oraz wykonywaliśmy zabiegi pielęgnacyjne ,takie jak: plewienie, podlewanie oraz przycinanie.

Przez następny tydzień zapoznawaliśmy się z asortymentem architektury ogrodniczej tj. meble, donice oraz środki ochrony roślin, nawozy.

Poznaliśmy program do urządzania ogrodów „Garden Composer”. Zawiera on bogatą bazę roślin oraz rozbudowaną bibliotekę gotowych elementów krajobrazu (wraz z możliwością tworzenia własnych). Za pomocą tego programu można projektować zarówno małe przydomowe ogródki, jaki i duże parki.

Praktyki bardzo nam się podobały, była fajna atmosfera, poznaliśmy nowych ludzi, nauczyliśmy się wiele zabiegów pielęgnacji roślin, które możemy wykorzystać we własnym ogrodzie i nie tylko. Dowiedzieliśmy się jak urządzać ogród , jakich nawozów używać , jak je stosować oraz czym się kierować dobierając drzewka do ogrodu.

Opracowali: Barbara Wypasek, Magdalena Grygiel, Anna Wolan, Daniel Chudy, Patryk Rak, Dawid Wojdyła

 


 

PRAKTYKA ZAWODOWA W GOSPODARSTWIE OGRODNICZYM

W dniach 6.05-17.05.2013r. odbyłyśmy dwutygodniową praktykę w Gospodarstwie Ogrodniczym w Mokrzcu . Podczas tych dwutygodniowych praktyk zapoznałyśmy się ze strukturą gospodarstwa. Poznałyśmy tam bardzo miłe i sympatyczne osoby, z którymi miałyśmy przyjemność pracować. W pierwszych dniach zapoznałyśmy się z zasadami  obowiązującymi w gospodarstwie i poznałyśmy część swoich obowiązków. Przez kolejnie dni zajmowałyśmy się wybieraniem kwiatów na sprzedaż i nauczyłyśmy się odpowiedniego dla danego gatunku ułożenia w skrzynkach, tak aby wyglądały estetycznie i przykuwały  uwagę kupującego. W czasie trwania praktyk wykonywałyśmy również takie czynności jak: odpowiednie podlewanie kwiatów, sadzenie i „dobijanie” doniczek. Miałyśmy okazję pracować w około dziesięciu tunelach i szklarni . A w końcowych dniach zajęłyśmy się porządkowaniem ogrodu właścicieli. W tym czasie nauczyłyśmy się rozpoznawania wielu nowych gatunków roślin.

Uważamy, że odbyta praktyka była ciekawym , nowym doświadczeniem. W gospodarstwie panowała bardzo przyjazna atmosfera, więc czułyśmy  się bardzo dobrze, dzięki czemu czas płynął nam szybko i owocnie. Umiejętności i wiedza wyniesione z tegorocznych praktyk, na pewno w przyszłości ułatwią nam pracę i pomogą w realizacji programu nauczania.

 

Uczennice kl. II TAK: Katarzyna Nowak, Katarzyna Urzędowska

 


 

Praktyka zawodowa  w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dniach od 06  -  17.05.13r.  byłem na praktyce zawodowej  w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy dzień rozpocząłem od zapoznania się ze strukturą  działalności Ogrodu Botanicznego a następnie przycinałem krzewy , dokładnie cisy.

Drugi dzień zacząłem tak jak  zawsze czyli od teorii- chodziłem po ogrodzie i zapisywałem najciekawsze gatunki kwiatów. Następnie sadziłem drzewa pochodzące z Azji.

Serduszka wspaniałe

Trzeci i czwarty dzień przekopywałem rabaty pod rośliny jednoroczne takie jak: malwy, szałwie, dynie, fasole, hibiskusy. Piąty dzień zacząłem od przycinania róż, następnie te róże przesadzałem.

Żagwin

Szósty dzień czyściłem i przycinałem pnącza roślin takich jak, actinidia ostrolistna, alhebia, winorośl japońska i wiciokrzew.

Sasanka                                                                     Dębik ośmiopłatkowy

Siódmy i ósmy dzień przenosiłem rośliny jednoroczne takie jak: szałwie, aksamitki, fuksje, pelargonie i niecierpki ze szklarni wprost do gruntu.

Goryczka

Dziesiąty dzień wykopywałem tulipany takie jak: tulipan pełny, tulipan riga, tulipan blue diamond i tulipan carlton a następnie przenosiłem do szklarni. Przerwy miałem codziennie po pół godziny od 11:00 do 11:30.

W ostatnim dniu przygotowywałem teren pod trawniki. Po wykonaniu zadania pani dyrektor przepytała mnie z tego wszystkiego co robiłem i wystawiła mi szóstkę, następnie podarowała kilka krzewów i drzew.

Moja ogólna opinia jest bardzo pozytywna i myślę, że bardzo dobrze zrobiłem decydując się na praktykę wyjazdową ponieważ wiele się nauczyłem.

Uczeń kl. II TAK: Szczepan Nowicki