Sprawozdanie

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Odsłony: 510

Jubilatka w świetnej kondycji.

Podsumowanie historii i spojrzenie w przyszłość

            6 października 2018 roku Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku obchodził 60-lecie swojego istnienia. Główna  część  obchodów była zlokalizowana w budynku szkoły, gdzie odbył się uroczysty apel, akademia oraz spotkanie, w którym obok licznych zaproszonych gości wzięli udział  emerytowani  dyrektorzy, nauczyciele  oraz pracownicy  szkoły,  obecna dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz uczniowie i absolwenci. Jubileusz był także wspaniałą okazją do pogłębionej refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością placówki. W Kościele Parafialnym w Brzostku odbyła się msza święta w intencji całej społeczności szkolnej z okolicznościowym kazaniem,  celebrowana  między innymi przez księży-absolwentów szkoły. W dniu jubileuszu na grobach nieżyjącego dyrektora i innych zmarłych nauczycieli delegacja złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze.  

 

            Przygotowania do obchodów 60-lecia trwały kilka miesięcy. Jubileusz był bowiem połączony ze zjazdem absolwentów. Wypada zatem zaznaczyć, że pierwszymi absolwentkami, które zgłosiły się do szkoły, były Anna Kłosowicz i Magdalena Kaput. Już o 9 rano były w budynku szkoły i wpisały się na listę gości. Zostały ciepło przywitane przez nauczycieli - Małgorzatę Jop,  Bogdana Stelamacha i Małgorzatę Batycką, którzy w imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego byli odpowiedzialni za przywitanie przyjezdnych i sprawienie, by poczuli się jak w domu.

            Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości delegacja szkoły udała się na cmentarz w Brzostku, gdzie złożyła wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze na grobach: Eugeniusz Batyckiego, Jana Skórskiego, Stanisława Synowieckiego, Jana Kozka  oraz Piotra Urbana.

            O godzinie 11.00 w Kościele Parafialnym w Brzostku odbyła się uroczysta msza święta w intencji całej społeczności szkolnej. Przewodniczył jej katecheta w Zespole  Szkół ksiądz Piotr Filipek. Mszę koncelebrowali: ksiądz prałat Tadeusz Prais, oraz księża, którzy są absolwentami Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Brzostku: ksiądz Piotr Stawarz, ksiądz Andrzej Grygiel, ksiądz Paweł Samborski oraz ksiądz Paweł Płaziak. W okolicznościowym kazaniu ks. Paweł Płaziak podkreślił znaczenie patrona szkoły w procesie wychowania młodego człowieka. Wskazał na wartości, którym był wierny Jan Paweł II i na to, jak mogą one inspirować w nauczaniu i kształtowaniu młodzieży. Wypada tu szczególnie podkreślić, że we mszy świętej razem z obecnymi uczniami i pracownikami szkoły uczestniczyli także zaproszeni goście. W świątyni był sztandar szkoły wprowadzony przez poczet sztandarowy złożony z uczniów: Dominika Szarka, Beatę Józefczyk, Paulinę Józefczyk oraz w drugim składzie: Michała Dudka, Gabrielę Miras, Sylwię Sondej. Dwa składy były konieczne z względu na stosunkowo długi czas uroczystości w kościele i szkole.

            Po mszy, w budynku szkoły rozpoczęły się główne uroczystości. Prowadzili je nauczyciele: Małgorzata Kmiecik i Wojciech Bonarek. Otwarcia dokonała dyrektor Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Brzostku Katarzyna Grygiel. Na początku powitała gości oficjalnych. A byli nimi: Jan Warzecha poseł na Sejm RP, absolwent szkoły, Andrzej Reguła - Starosta Powiatu Dębickiego, Mateusz Smoła – Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego,  Zygmunt Żabicki – członek Zarządu Powiatu Dębickiego, ks. prałat Tadeusz Preis oraz księża-absolwenci, Barbara Król – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Anna Wilczyńska – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy, Katarzyna Rokosz – Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji. Radni powiatu dębickiego: Leszek Bieniek, Marek  MiazgaKazimierz Sarna. Przedstawiciele miasta i gminy Brzostek: Wojciech Staniszewski – Burmistrz Brzostku, Mateusz Domaradzki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku, Daniel Wójcik – radny Rady Miejskiej w Brzostku, Marta Król – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

            Ciepłe słowa powitań zostały także przez dyrektor skierowane do społeczności nauczycielskiej i uczniowskiej: „Dziękuję, że zaszczycili nas swoją obecnością dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek edukacyjnych z gminy Brzostek i powiatu dębickiego. Z radością dostrzegam szacownych emerytów – byłych dyrektorów, nauczycieli  i pracowników naszej szkoły. Serdecznie witam absolwentów przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam ciepło rodziców naszych uczniów wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Renatą Szarek, a także naszych przyjaciół i darczyńców.” 

            W dalszej części przemówienia Katarzyna Grygiel podkreśliła to, co jej zdaniem odróżnia brzostecką szkołę od innych szkół.  Po pierwsze – jesteśmy placówką usytuowaną poza dużym miastem, jesteśmy szkołą w dobrym tego słowa rozumieniu wiejską. To jest nasza specyfika. – mówiła dyrektor - A jest tak dlatego, że od początku naszego istnienia wyrastamy z autentycznych potrzeb edukacyjnych żyjącej tu społeczności. Kiedy w 1958 roku powoływano pierwszą szkołę rolniczą na tym terenie starano się zaradzić brakowi dobrze wykształconych specjalistów rolników. To była wtedy podstawowa potrzeba. Na tę potrzebę w głównym zakresie odpowiadamy i dzisiaj.

            Po drugie – jesteśmy szkołą  bardzo blisko i ściśle związaną z tą lokalną społecznością. Stąd jakże  często się zdarza, że w tych samych rodzinach kształcimy już trzecie pokolenie. Chodzili do nas dziadkowie i rodzice naszych obecnych uczniów. Stanowimy zatem swoisty międzypokoleniowy most.

            Po trzecie – naszym patronem jest Jan Paweł II. Nieprzypadkowo. Związani jako szkoła z tym regionem, wywodząc się z wartości, które są tu uważane za szczególnie cenne i szanowane nie mogło być inaczej. Ucząc, staramy się także wychowywać w zgodzie z tradycyjnymi, głęboko zakorzenionymi na tej ziemi  wartościami. To również stanowi kolejny zwornik między naszą szkołą a ludźmi, którzy żyją wokół nas.

            Po czwarte - kształcimy i zawsze kształciliśmy młodzież, przygotowując ją do wykonywania konkretnych zawodów. To sprawiało, że w edukacji kładliśmy zawsze duży nacisk na związek teorii z praktyką, na przełożenie wiedzy książkowej na język codziennej aktywności. Z radością zawsze przyjmujemy informację o tym, że nasi Absolwenci nie mają żadnych problemów ze zdobyciem zatrudnienia. Kończąc u nas edukację, płynnie wchodzą na rynek pracy – czy to polski, czy europejski – i wspaniale sobie na nim radzą.

            Po piąte – jesteśmy szkołą stale się zmieniającą, rozbudowującą się, unowocześnianą. Tak, proszę Państwa! Warto to sobie dziś szczególnie mocno uświadomić! Jako szkoła, w której nauka zawodu jest umieszczona na ważnym miejscu, musimy nadążać i nadążamy za zmianami technologicznymi w dziedzinach,  którymi się zajmujemy. Dzięki stałej dbałości naszego organu prowadzącego utrzymujemy na  wysokim poziomie standardy w stanie bazy lokalowej i wyposażeniu. Jakże często nawet osoby przejeżdżające na trasie Brzostek – Kołaczyce czy Brzostek-Frysztak zwracają uwagę, że coś nowego na naszym terenie powstało czy się zmieniło. Można powiedzieć, że postęp w naszej szkole był i jest widoczny gołym okiem. To nadaje nam specyficzną dynamikę, może czasem niedostrzeganą - ale jednak realną!

            I – wreszcie – po szóste – nie boimy się wyzwań. Jako społeczność szkolna śmiało staramy się dostosowywać do nowych wymogów w oświacie. Widząc konieczności wynikające z obecnych reform z optymizmem i nadzieją czekamy na najbliższe miesiące, kiedy jako szkoła zmienimy nasz organ prowadzący.

            W dalszej części  przemówienia podziękowała wszystkim, którzy swój trud i zapał włożyli i dzisiaj wkładają w powstanie, rozwój i obecne funkcjonowanie szkoły.

            Na uroczystości był zaproszony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Nie mógł przybyć. Skierował na adres dyrektor szkoły Katarzyny Grygiel list, w którym napisał między innymi: „Wraz z podziękowaniem za zaproszenie na uroczystość  obchodów jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku na Pani ręce składam serdeczne powinszowania i pozdrowienia dla całej społeczności szkolnej.  Dzisiejsze święto jest okazją do wyrażenia szacunku i uznania wszystkim – Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Uczniom i Absolwentom – których praca przyczyniła się do dorobku i obecnego autorytetu Szkoły w środowisku lokalnym. Przez sześćdziesiąt lat kształcili się w Brzostku cenieni dziś pracownicy rolnictwa, ogrodnictwa i sektora spożywczego, którzy we współczesnym świecie poruszają się w sposób pewny i bez kompleksów. Wielki filozof rzymski Seneka mawiał : „uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”, dlatego jestem przekonany, że nauka którą młodzi ludzie pobierają w Państwa Szkole zaowocuje także w przyszłości w wykonywanych zawodach, ale również  będzie przypominała o wartościach i ideach, które powinny stanowić podstawę do działania w dorosłym życiu.”  List od Ministra przeczytała zebranym Małgorzata Kmiecik.

            Następnie wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Barbara Król odczytała list od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, w którym obok podziękowań za zaproszenie i życzeń powodzenia dla społeczności szkolnej znalazł się także taki fragment: „Spotkania jubileuszowe są zawsze dobrą okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planowanymi działaniami. To czas, aby przypomnieć nie tylko wieloletnią tradycję oraz bogatą historię szkoły , ale także zaprezentować osiągnięcia i sukcesy. Wasza placówka kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodzieży, stawiając na wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz rozwijanie u uczniów twórczego myślenia. Jednak szkoła jest nie tylko źródłem wiedzy, lecz także miejscem wychowania i kształtowania charakterów młodych ludzi. Zdobyte tutaj wykształcenie i poznane wartości, uczniowie niosą zawsze dalej, w dorosłe życie.  Słowa  podziękowania kieruję do kadry pedagogicznej, która dołożyła wszelkich starań, aby przekazać swym uczniom wiedzę i cenne umiejętności. Niech Państwa zaangażowanie, owocuje ciągłym rozwojem placówki, efektami wychowawczymi oraz uznaniem absolwentów, przygotowanych do wyboru dalszej drogi życiowej”.

            Po wysłuchaniu listów głos zabierali zaproszeni goście.  Poseł Jan Warzecha nawiązał do lat spędzonych w murach tej szkoły oraz wskazał na wpływ środowiska szkolnego na kształtowanie się jego osobowości i wartości życiowych. Przywołał i szczególnie ciepło wspominał dyrektora Eugeniusza Batyckiego i swoją wychowawczynię Marię Śnieżek-Strzępek. Po zdanej maturze naukę kontynuował w Akademii Rolniczej w Krakowie. Przekonywał, że szkoła doskonale przygotowała go do podjętych studiów. Odnosząc się do teraźniejszości stwierdził, że od 1 stycznia 2019 roku otwierają się przed szkołą nowe perspektywy. Stwarza je przejście pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomniał, że decyzja o przejęciu szkoły była poprzedzona wszechstronnymi analizami i na pewno będzie korzystna dla uczącej się tu młodzieży i całego regionu.  Na zakończenie przemówienia poseł przekazał na ręce dyrektor szkoły ozdobny grawerton oraz na ręce bibliotekarki szkolnej Teresy Młyniec książki do biblioteki.  

            Kolejnym mówcą był Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła.  Jako absolwent kierunku studiów na AR „mechanizacja rolnictwa” podkreślił, że chciałby, aby Zespół Szkół  w Brzostku rozwijał się i zyskał środki finansowe, jakimi dysponuje Ministerstwo Rolnictwa  na rozwój oświaty rolniczej. Składając życzenia wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Mateuszem Smołą wręczył dyrektor Katarzynie Grygiel kwiaty  i pamiątkową kronikę.

            Gość Burmistrz Miasta i Gminy Brzostek Wojciech Staniszewski w swoim  przemówieniu wskazał na związki szkoły z ziemią brzostecką. Przypomniał, że wielu mieszkańców Brzostku i okolic właśnie w murach tej szkoły uzyskało  wykształcenie średnie, także – co ważne - w systemie  zaocznym i wieczorowym. Szkoła  zatem kształci nie tylko młodzież, ale zawsze była także ważnym czynnikiem podnoszącym ogólny poziom wykształcenia w gminie.

            Następnie przedstawiciel dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego Renata Zięba złożyła życzenia, gratulacje i pamiątkowy grawerton na ręce dyrektor Katarzyny Grygiel. Stanisław Wójtowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedliskach Bogusz, składając gratulacje podziękował za bardzo dobrą współpracę między Zespołem Szkół a prowadzoną przez niego szkołą podstawową. Dla zobrazowania tego faktu wskazał konkretne przykłady współdziałania w przypadku konkursów uczniowskich, uroczystości i imprez.

            Z kolei radny powiatowy z ziemi brzosteckiej Leszek Bieniek mówił o związkach szkoły ze środowiskiem lokalnym, o wpływie placówki na podnoszenie poziomu edukacji i kultury w regionie.

            Cykl przemówień zamknął ksiądz – absolwent Paweł Samborski, który w bardzo osobisty i ciepły sposób mówił o nauczycielach, koleżankach i kolegach ze szkolnej ławy. Przywołał atmosferę współpracy i pomocy, jaka panowała wśród uczniów. Odwołał się do swoich osobistych doświadczeń, kiedy długa choroba wyeliminowała go z codziennego uczęszczania do szkoły i klasowi koledzy bezinteresownie  przekazywali mu informacje o realizowanych tematach, co znacznie ułatwiło mu nadrobienie zaległości. Wskazał także na wartość wykształcenia ogólnego jakie zawsze, mimo, że jest to szkoła rolnicza, można było wynieść z tej placówki.

            Po przemówieniach gości, dyrektor Katarzyna Grygiel przypomniała postaci i szczególnie uhonorowała byłych dyrektorów szkoły. W latach 1958-2016 funkcję dyrektora sprawowali kolejno: Eugeniusz Batycki, Jerzy Bonarek, Halina Nowak, Anna Fundakowska. Eugeniusz Batycki już nie żyje,  Halina Nowak i Anna Fundakowska z ważnych przyczyn nie mogły brać udziału w uroczystościach. Kwiaty od Katarzyny Grygiel otrzymali – żona Eugeniusza Batyckiego – Jadwiga Batycka, Jerzy Bonarek, zastępcy Haliny Nowak – Anna Mazurczak i Marian Szarek.

            W imieniu byłych dyrektorów głos zabrał emerytowany wicedyrektor Marian Szarek W wystąpieniu zwrócił uwagę na kluczowe wydarzenia w historii szkoły, rozwój bazy lokalowej, organizację szkolenia praktycznego i praktyk zawodowych na przestrzeni lat. Życzył dyrekcji i gronu pedagogicznemu dalszych sukcesów w pracy zawodowej  i dobrego naboru w tak trudnych demograficznie czasach.

            Po przemówieniach pokazano prezentację multimedialną o historii szkoły przygotowaną przez Joannę Betlej i Józefa Nawracaja. Zdjęcia obrazowały rozwój bazy lokalowej placówki i to jak zmieniało się jej otoczenie. Tekst przypominał kolejno ważne daty dla historii szkoły: 1958 powstanie pierwszych szkół dwuzimowych, 1963 przekształcenie ich w Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej, 1975 powstanie pierwszego 3-letniego technikum, 1977 powołanie Zespołu Szkół, 1979 powstanie w ramach zespołu  5-letniego technikum, 1998 nadanie szkole imienia Jana Pawła II i kolejno aż do roku 2018. Na tym tle zaprezentowano ewolucję oferty kształcenia, ważniejsze inwestycje, remonty i modernizacje oraz postaci kolejnych dyrektorów szkoły. Każdy z uczestników jubileuszu w ramach otrzymanych materiałów promocyjnych dostał skrót historii szkoły obejmującą 17 najważniejszych dat w postaci karty z logo szkoły. 

            Następnie zgromadzeni obejrzeli akademię przygotowaną przez: bibliotekarkę Teresę Młyniec, nauczycielki Małgorzatę Augustyn, Małgorzatę Kmiecik, Agnieszkę Płaziak. Scenariusz łączył i wydobywał sens ważnych dla Polski i szkoły dat z cyfrą osiem na końcu.  Były to: 1918 – odzyskanie niepodległości, 1958 – utworzenie szkoły, 1978 – wybór Karola Wojtyły na papieża, 1998 – jubileusz i nadanie szkole imienia Jana Pawła II, 2018 – jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości i jubileusz 60-lecia szkoły. Przypomnienie tych znaczących dat było kanwą dla prezentacji wierszy m.in. A. Asnyka, L. Staffa, pieśni i piosenek. Uczniowie prezentujący te utwory byli ubrani w jednolite biało-czarne stroje, co tworzyło nastrój szczególnej podniosłości. Akademię współtworzyli uczniowie: Rafał Bańdur,  Wojciech Zastawny,  Kinga Pruchnik, Julia Żygłowicz, Aldona Michońska,  Piotr  Grych,  Dominika Płaziak, Aleksandra Czech, Karolina Stasiowska, Patryk Smołucha, Łukasz Matyasik, Grzegorz Traciłowski, Jakub Włodarczyk (obsługa nagłośnienia), Adrian Jędrzejczyk (obsługa nagłośnienia) oraz absolwent Kamil Błoniarz. Program artystyczny spotkał się z  entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych. Szczególnie oklaskiwane były występy wokalne Karoliny Stasiowskiej, Aleksandry Czech, Patryka Smołuchy i Wojciecha Zastawnego.

            W przygotowanie jubileuszu zaangażowani byli wszyscy pracownicy szkoły. Dekorację sali gimnastycznej wykonała Dorota Machaj, dekorację warsztatów szkolnych Monika Sieradzka – Łukowicz. O nagłośnienie zadbał Józef Nawracaj. Dokumentację fotograficzną uroczystości wykonał Grzegorz Kolbusz. Wystawy w bibliotece szkolnej kronik od początku istnienia szkoły po czasy współczesne przygotowały bibliotekarki - Teresa Młyniec i Joanna Betlej. Ewa Czyrnia przygotowała wystawę kronik pionu żywienia prezentowaną wśród udekorowanych stołów, a także zdjęcia ukazujące kierunki kształcenia oferowane przez szkołę i makietę obiektu szkoły autorstwa Doroty Machaj.

            O wspomnienie zmarłych nauczycieli szkoły przed jubileuszem zadbali nauczyciele Marta Oprządek i Marek Drechsler, którzy przygotowali kwiaty i znicze.

            Zaproszeni goście otrzymali zestaw materiałów promocyjnych szkoły, na które   składały się: torebka, długopis, brelok – wszystko opatrzone logo szkoły, karta opisująca historię Zespołu Szkół oraz kalendarz na rok 2019. Przed Jubileuszem zmiany zostały dokonane także w stałym wystroju szkoły. W korytarzu głównym na eksponowanym miejscu zaistniała Galeria uczniów szkoły będących Stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Galerię opracowały i przygotowały Małgorzata Batycka i Mariola Świszcz.

            Ciasteczka i ciasta na poczęstunek dla uczniów biorących udział w jubileuszu, a także absolwentów przygotowały z uczniami w ramach zajęć praktycznych z gastronomii nauczycielki: Ewa Czyrnia, Małgorzata Kolbusz, Teresa Radelczuk, Mariola Świszcz,  Danuta Wesołowska i Małgorzata Augustyn.

            Po zakończeniu uroczystego apelu uczestnicy Jubileuszu przeszli do budynku warsztatów szkolnych, gdzie czekał na nich poczęstunek. Rozkrojono okazały tort o smaku gruszkowo-czekoladowym z logo szkoły, od którego goście rozpoczęli konsumpcję. Następnie czekały na nich gorące i zimne tradycyjne dania przygotowane przez firmę cateringową.

            Uświetnienie jubileuszu 60 – lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku było możliwe dzięki hojności licznych sponsorów. Zbiorczo podziękowała im dyrektor Katarzyna Grygiel w swoim przemówieniu. A oto ich pełna lista: Maria Grzesiakowska MARBET Brzostek;   Marek Przewoźnik RUBICELLO Brzostek; D&I Sp. zoo  Ruda Śląska; Przedsiębiorstwo EKIW Brzostek; Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku; Stanisław Jarosz TAURUS  Pilzno; Edward Kmiecik  Brzostek;  Małgorzata Drozd DELIKATESY  CENTRUM Brzostek; Piotr i Marek Szwalec sc  Pilzno; Nowak Przebięda EMAR Brzostek; Paweł Machaj Kamienica Dolna; Krzysztof Czech PIEKARNIA KOŁACZ  Kołaczyce; Henryka Kolbusz SKLEP NASIENNY Brzostek; Gustaw Hołowicki HOS-POL Gorzejowa, Eugeniusz Łazowski Stacja Kontroli Pojazdów w Brzostku, Ryszard Tyburowski Firma Handlowo - Usługowa Brzostek, Marcin Urzędowski Przychodnia Weterynaryjna PIRANIA Potok, Lucyna Zięba Sklep Spożywczy ABC  Brzostek; Apteka VITA Godawska i Wspólnicy Brzostek; Adam Latoszek - stacja paliw Brzostek.

            Tak cała społeczność szkolna w towarzystwie zaproszonych gości podsumowała 60-lecie istnienia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. A spojrzenie w przeszłość stało się podstawą do optymistycznego patrzenia w przyszłość.                         

 Anna Hudyma