Kodeks etycznego postępowania

Kodeks etycznego postępowania

Odsłony: 13619

KODEKS ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

W   ZESPOLE SZKÓŁ  im. JANA PAWŁA II

 

SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ  II   Zasady obowiązujące wśród wszystkich pracowników placówki    
ROZDZIAŁ III   Zasady szczegółowe obowiązujące nauczycieli
ROZDZIAŁ IV Zasady postępowania etycznego uczniów
ROZDZIAŁ V Tryb powoływania Rzecznika Etyki
ROZDZIAŁ  VI  Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ   I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Kodeks  Etyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, zwanego dalej Szkołą, stanowi przyczynek do dyskusji o wartościach, które powinny obowiązywać w szkolnej społeczności. Świadomi moralnej odpowiedzialności za proces nauczania i wychowania pragniemy kształtować najlepsze wzorce etyczne naszej wspólnoty szkolnej.

2. Jest on wezwaniem do wszystkich członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników), aby w życiu i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem.

§ 2.1. Szkoła jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie, opiera się przy tym o program wychowawczy szkoły.

2. Szkoła  dba o wysoką warsztatową jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli z tego punktu widzenia. Dąży do rozwoju metodyki i dydaktyki, popiera eksperymenty i innowacje pedagogiczne . W tym celu stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba o najwyższy poziom techniczny swojej działalności.

3. Kodeks Etyczny Szkoły  dotyczy postaw nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły, ich kultury osobistej, odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji.

4. Kodeks etyczny jest dokumentem uzupełniającym do:

1)    Statutu szkoły;

2)    Regulaminu Rady Pedagogicznej;

3)     innych dokumentów Szkoły.

5. Kodeks odzwierciedla wartości etyczne, które powinien przestrzegać każdy członek społeczności szkolnej. Stanowi on dla pracowników oraz uczniów wzorzec postępowania w stosunkach interpersonalnych zarówno w relacjach szkolnych, jak i pozaszkolnych.

 

ROZDZIAŁ  II
Zasady obowiązujące wśród pracowników placówki

§ 3.1.Zasada poszanowania godności.

1)    przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego praw i obowiązków, zarówno w aspekcie prawnym, jak i moralnym. Dyrektor szkoły stoi na straży poszanowania tej godności przez pracowników i uczniów;

2)    relacje między uczniami i pracownikami szkoły powinny być nacechowane zaufaniem, uprzejmością, życzliwością oraz poszanowaniem odmienności przekonań i światopoglądu. Nie można nikogo dyskryminować z powodu jakichkolwiek różnic światopoglądowych;

3)    pracownicy szkoły i uczniowie nie powinni brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających ich godności lub godności innych, jak również podejmować zajęć mogących zaszkodzić  dobremu imieniu ich lub szkoły.

§ 4.1. Zasada praworządności.

1)    funkcjonowanie szkoły opiera się na prawie i przyjętych w jego ramach regulaminach;

2)    wszyscy są zobowiązani stosować się do przepisów obowiązujących w szkole;

3)    szkoła udostępnia uczniom Statut, Regulaminy, Kodeks Etyczny i inne obowiązujące w niej przepisy;

4)    uczeń, jak i pracownik szkoły ma prawo domagać się poszanowania swoich regulaminowych uprawnień.

§ 5.1. Zasada uczciwości.

1)     uczciwość nauczyciela przejawia się w jego solidnej pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz w sprawiedliwej, jawnej ocenie osiągnięć ucznia;

2)     uczeń ma prawo wglądu do swoich prac i sprawdzianów, szczególnie tych ocenionych negatywnie;

3)     relacje między nauczycielami a uczniami winny układać się z zachowaniem stosownego dystansu  oraz wzajemnej życzliwości;

4)     niedopuszczalne jest uciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, wykorzystywanie związków rodzinnych i osobistych a także formułowanie pomówień wobec nauczycieli i innych osób.

§ 6.1. Zasada rzetelności.

1)    w odniesieniu do nauczycieli rzetelność oznacza prowadzenie działalności dydaktycznej w służbie prawdzie. Nauczyciel przyznaje się do porażek, unika formułowania sądów i opinii w problematyce, w której nie jest specjalistą. Ma prawo do wątpliwości i stawiania pytań;

2)    uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad stałym podnoszeniem swojego potencjału rozwojowego oraz zdobywania wiedzy przez cały okres nauki. W tym celu uczestniczy w zajęciach, wykonuje zlecone prace domowe oraz bierze aktywny udział w życiu szkolnym i kulturalnym;

3)    prawem ucznia jest możliwie pełny dostęp do zasobów wiedzy zgromadzonych w szkole; każdemu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia uczeń może zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień.

§ 7.1. Zasada dbałości o kulturę osobistą.

1)    członkowie społeczności szkolnej zachowują powszechnie przyjęte kanony kultury osobistej;

2)    przejawem kultury osobistej jest w szczególności uszanowanie powagi miejsca  i chwili poprzez odpowiednie zachowanie i strój podczas szkolnych uroczystości a także sposób prezentowania własnej osoby podczas zajęć codziennych;

3)    niedopuszczalne jest w szczególności:

a)    używanie wulgaryzmów,

b)    pozostawanie w stanie nietrzeźwym,

c)    spóźnianie się,

d)    korzystanie na zajęciach z telefonów komórkowych,

e)    prezentowanie ozdób ciała wykraczających poza standard.

§ 8.1. Zasada poszanowania dóbr materialnych.

1)    pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych stanowiących jej bazę dydaktyczną;

2)    uczeń przejawia troskę o estetykę udostępnionych mu przedmiotów i urządzeń; nie mogą być tolerowane jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr materialnych szkoły, jak również ich kradzież.

§ 9.1. Zasada sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego.

1)    każdy powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkolnego i społecznego,  bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego.

2)    W szczególności należy więc:

a)    przeciwstawiać się przemocy i agresji;

b)    reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów w budynkach szkoły;

c)    dbać, by szkoła była wolna od narkotyków;

d)    walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu czy kradzieży.

§ 10.1. Zasada dbania o dobre imię i wizerunek szkoły.

1)    każdy członek społeczności szkolnej dba o promocję szkoły, propaguje jej sukcesy i osiągnięcia;

2)    wszelkie postawy i opinie krytyczne winny być przedstawiane w dyskusjach wewnątrzszkolnych, by inspirować do przedsięwzięć służących doskonaleniu funkcjonowania szkoły;

3)    powinnością wszystkich członków społeczności szkolnej jest unikanie działań wymierzonych w autorytet i dobre imię szkoły;

4)    nie można prowadzić jakichkolwiek działań, powołując się na szkołę, jeśli w rzeczywistości są to przedsięwzięcia prywatne.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady szczegółowe obowiązujące wśród nauczycieli

§ 11.1. Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności i podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. W swoich działaniach nauczyciel jest obowiązkowy i sprawiedliwy. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie.

2. Wyraża się to w etycznej postawie względem:

1)    uczniów;

2)    rodziców;

3)    innych nauczycieli;

4)    miejsca pracy i władz zwierzchnich.

§ 12.1. Postawa nauczyciela względem uczniów:

1)     nauczyciel respektuje prawa dzieci wyrażone w Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa dotyczące edukacji;

2)   uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę potrzeb każdego ucznia oraz dostarcza mu pomocy i wsparcia, aby mógł zrealizować swój potencjał  intelektualny;

3)     każdy nauczyciel chroni uczniów przed patologiami oraz reaguje na problemy uczniów, pomagając je rozwiązywać;

4)     odnosi się profesjonalnie i z przyjaźnią do uczniów, stwarzając optymalny dystans;

5)     pomaga odnaleźć uczniom zainteresowania  oraz umożliwia ich rozwijanie;

6)     nauczyciel powinien wzmacniać poczucie własnej wartości uczniów;

7)     wykazuje troskę, pilność i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad uczniami;

8)    zapewnia, że informacje poufne dotyczące ucznia i jego rodziny nie będą wykorzystywane w żaden sposób na jego szkodę, w szczególności zaś w sprawach związanych z światopoglądem i wyznaniem religijnym;

9)     zachowuje obiektywizm w ocenianiu oraz postępowaniu w sytuacjach konfliktowych (zarówno między uczniami, jak i w relacji nauczyciel-uczeń) oraz czuje się odpowiedzialny za rozwiązanie lub załagodzenie wszelkich konfliktów;

10)  niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez nauczyciela swojej pozycji do osiągania korzyści osobistych kosztem ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów;

11)  Nauczyciel ma pełne prawo do obrony własnej i mienia osobistego w przypadku świadomego wandalizmu lub bandytyzmu;

12)  zdecydowanie sprzeciwia się paleniu papierosów, piciu alkoholu, używaniu narkotyków lub innych środków odurzających oraz innym sytuacjom ogólnie uznanym za zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.

§ 13.1. Postawa nauczyciela względem rodziców:

1)     nauczyciel honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji poprzez uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci;

2)     nauczyciel zobowiązany jest respektować władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka;

3)     dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w edukacji dziecka i wspierania jego  procesu rozwoju;

4)     przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa a także z taktownym wyczuciem sytuacyjnym;

5)     nauczyciel powinien w sytuacjach konfliktowych dla dobra szkoły i ucznia wypracować kompromis w relacji: szkoła-rodzice;

6)     nauczyciel zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu na sposób oceny uczniów.

§ 14.1. Postawa nauczyciela względem innych nauczycieli i pracowników szkoły.

1)     nauczyciel kieruje się solidarnością zawodową;

2)     okazuje postawę koleżeńską wobec innych poprzez respektowanie ich zawodowej pozycji, poszanowanie opinii i metod pedagogicznych oraz służenie radą i pomocą w szczególności w stosunku dla osób rozpoczynających pracę;

3)     niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez nauczyciela posiadanych informacji dotyczących współpracowników uzyskanych w trakcie pracy, chyba że ujawnienie służy ważnemu zawodowemu celowi lub jest wymagane przez prawo;

4)     pomaga kolegom we wspólnym realizowaniu zadań szkoły oraz obowiązujących procedur postępowania;

5)    nauczyciel w sytuacji zastrzeżeń do własnej pracy (zgłoszonych przez dyrektora, rodziców, uczniów) przyjmuje i wykorzystuje rady, doświadczenia oraz metody pracy od innych nauczycieli;

6)    nauczyciel powinien stanowczo przeciwstawiać się wszelkim naciskom w różnorakiej formie np. szantażowi, mobbingowi, itp.

§ 15.1. Postawa nauczyciela wobec obowiązków oraz władz zwierzchnich.

1)     nauczyciel pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoki jakościowo poziom nauczania zapewniany wszystkim uczniom;

2)    Nauczyciel nieustannie pogłębia profesjonalną wiedzę;

3)     Nauczyciel dobrze planuje swoją pracę dydaktyczną w oparciu o obowiązującą podstawę programową i przyjęte w szkole programy;

4)    Nauczyciel jak najlepiej wykorzystuje w pracy z uczniem zdobyte kompetencje i kwalifikacje;

5)    Nauczyciel zachowuje odpowiednią kulturę bycia;

6)     Niedopuszczalne jest w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych spożywanie posiłków, korzystanie z telefonów komórkowych oraz uleganie własnym nałogom;

7)     Nauczyciel podejmuje przewidziane prawem kroki w przypadku jawnego łamania ogólnie obowiązujących norm etycznych wobec jego osoby lub w sytuacjach, których jest świadkiem;

8)     Nauczyciel przestrzega postanowień niniejszego kodeksu.

9)    Zmian w kodeksie etycznym może  dokonać zespół powołany przez  Radę Pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady kodeksu etycznego wśród uczniów

§ 16.1. Zgodnie z kodeksem etycznym uczeń:

1)    przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

2)    z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa;

3)    jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą;

4)    cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

5)    dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej;

6)    szanuje mienie szkolne - dba jak o swoje własne;

7)    nie przywłaszcza cudzych własności;

8)    jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych;

9)    rozumie potrzebę obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;

10) dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny;

11) przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom;

12) godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;

13) szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych a także godność i wolność drugiego człowieka.

 

ROZDZIAŁ V

Tryb powoływania Rzecznika Etyki

§ 17.1. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku powołuje się Rzecznika  Etyki do spraw postępowania etycznego (zwanego dalej Rzecznikiem) spośród osób z tytułem nauczyciela dyplomowanego zatrudnionych w szkole na podstawie mianowania w wyniku głosowania Rady Pedagogicznej.

2. Kadencja Rzecznika trwa trzy lata.
3. Kadencja Rzecznika powołanego po raz pierwszy w szkole rozpoczyna się dnia 03.12.2013 roku i kończy w dniu 03.12.2016 roku.
4. Działalność Rzecznika wygasa w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji. Na okres do końca kadencji Dyrekcja powołuje nowego Rzecznika zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

§ 18.1. Do kompetencji Rzecznika należy:

1)    podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawie naruszenia zasad postępowania etycznego przez nauczyciela;

2)  podejmowanie czynności mających na celu polubowne rozstrzygnięcie konfliktów wynikających z naruszenia przez nauczyciela zasad postępowania etycznego;

3)    wspieranie pracowników w przestrzeganiu kodeksu etycznego;

4)    promowanie idei kodeksu w szkole;

5)    aktualizacja treści kodeksu;

6)    wykonywanie innych czynności dotyczących postępowania etycznego nauczycieli przekazanych Rzecznikowi przez Dyrektora.

§ 19.1. Rzecznik wykonuje swoje kompetencje podejmując czynności wyjaśniające z urzędu albo w wyniku przekazania mu sprawy przez Dyrektora szkoły bądź na podstawie wniosku skierowanego bezpośrednio do Rzecznika przez nauczyciela lub inną osobę zainteresowaną, informując jednocześnie Dyrektora o tym wniosku.

2. Jeżeli Rzecznik uzna, że nauczyciel  naruszył zasady postępowania etycznego, może złożyć w tej sprawie wniosek do Rzecznika  odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezwłocznie informując o tym Dyrektora szkoły.

3. Rzecznik informuje Dyrektora szkoły o podejmowanych czynnościach i ich rezultatach; zawiadamia również Dyrektora o uchylaniu się nauczyciela od uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających – w tej sytuacji odpowiednią decyzję wobec nauczyciela  podejmuje Dyrektor.

4. Rzecznik przedstawia Radzie Pedagogicznej na ostatnim posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu przez nauczycieli.

5. Wszelkie niejasności, problemy związane z interpretacją treści Kodeksu Etycznego rozwiązuje Rzecznik ds. Etyki i Dyrektor Szkoły.

6. Rzecznik po zakończeniu kadencji przekazuje dokumentację prowadzonych spraw do sekretariatu szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 20.1. W sprawie naruszenia zasad zawartych w kodeksie mogą wnioskować pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie, wypełniając formularz dostępny w sekretariacie szkoły i składając go do Rzecznika Etyki (załącznik nr 1).

2. Postępowanie w razie naruszenia zasad kodeksu etycznego:

1)    rozmowa z Rzecznikiem w celu wyjaśnienia zajścia i dojścia do wspólnego rozwiązania (porozumienie ustne);

2)    ponowna rozmowa z Rzecznikiem zakończona notatką służbową;

3)    rozmowa z dyrektorem szkoły;

4)    przedstawienie problemu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§ 21. Kodeks Etyki  obowiązuje od dnia  03.12.2013 roku.

§ 22. Zmiany w Kodeksie Etyki mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jej ustalania.

 

Opracował zespół w składzie:

Joanna Betlej

Teresa Radelczuk

Ks. Damian Czyżewski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr …./20….

z dnia  …r.

 

...................................................                                                                                                                   …………………

imię i nazwisko                                                                                                                                      Miejscowość    data

...................................................

adres zamieszkania

...................................................

telefon

 

Rzecznik Etyki

w……………………..……..

 

OPIS ZDARZENIA: ...................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

...........................................

podpis osoby składającej